Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Öffentlechen Bréif vum Här Bert Rota vu Bieles un d'Steierverwaltung, wéinst Reklasséierung als Jongesell wéi séng Fra gestuerwen ass!

Den Här Rota wiert sech schon säit Joren géint déi ongerecht Reklasséierung, well net nemmen hien dovunner betraff ass, mä all déi Bierger, déi hire Partner verluer hunn.

Lettre ouverte au Directeur des contributions Guy HEINTZ.

Concerne: Votre "Décision sur réclamation" datée du 1er octobre 2014, en réponse au contentieux introduit en date du 18 juin 2014 par le soussigné contre son imposition de l'année 2013 (N° du rôle 19887)

Monsieur le Directeur,...Ech well mei wessen


Petitioun fir d'Afféieren vun engem Mindestloun fir Héichschouldiplomer

Äntwert vum zoustännege Minister vum 20. August 2014

Well mer ëmmer méi Qualifikatioun vun eisen Kanner verlangen, an der ëmmer méi jorelang op d'Uni ginn fir en Maxmum un Qualifikatioun ze erreechen, fir eng besser Chance um Aarbechtsmoart ze hunn, misst des Qualifikatiounen och dem entspriechend honoréiert ginn.
Waat awer net de Fall ass, well et keng kloer Kriteren gett, wéi eng Qualifikatioun mat Diplom nom Héichschoulstudium muss minimum bezuelt ginn. Déi Betraffen mussen mat den potentiellen Employeuren hirt d'Gehalt aushandelen a stinn do an staarker Konkurrenz mat héich qualifizéierten Salariéen, déi aus der Grenzregioun kommen, an hir Qualifikatioun ganz oft ënner dem eigentleche Wert ubidden....Ech well mei wessen


Artikel – Liéserbréif / 26.07.2014
Wahlrecht
Aktives und passives Wahlrecht trennen bei Nationalwahlen !

Das aktive Wahlrecht eröffnet bei nationalen- und kommunalen Wahlen das Recht wählen zu dürfen, hierzulande wählen zu müssen. Das passive Wahlrecht eröffnet das Recht sich wählen zu lassen auf einer eingereichten Wahlliste....Ech well mei wessen


Äentwert op d'Propositioun vun der zoustänneger Kommissioun iwwer d'Aschreiwen vun der Lëtzebuerger Sprooch an d'Verfaassung

D'Kommissioun proposéiert folgenden Text:

Art.29
La loi règle l'emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande en matière administrative et judiciaire.

L'Etat veille à promouvoir la langue luxembourgeoise.

3300 Leit hun eng Petitioun ennerschriwwen, déi dem Chamberpresident iwwerreecht gouw, an déi fuerdert, datt Lëtzebuerger Sprooch soll als Sprooch vun de Lëtzebuerger an d'Verfaassung agedroe ginn.
Et kann een also nett mat enger Minimiséierung vun dëser Fuerderung d'accord sinn.
Doofir, hei d'Äentwert op d'Propos vun der Kommissioun!...Ech well mei wessen


Gesetzpropositioun fir eng Verfaassungsäennerung am Kontext mat der Trennung vu Kiirch a Staat

Jaerling Aly
Député indépendant le 22 août 2007Proposition de loi


Texte de la proposition de loi :

Les articles 21., 22., 106. et 119 de la Constitution sont abolis....Ech well mei wessenÄntwert vum Här Edukatiounsminister op méng Petitioun fir de d'Gratuitéit vum Sekondär an den Artikel 23 vun eiser Verfaassung festzeschreiwen, wou d'Gratuitéit vum Primärschoulunterrecht schon drasteet.

Et geet drëm fir dass de ganzen Unterrecht, Primär an Sekondär soll gratis sinn, fir dass all Kand d'Méiglegkeet kritt fir kennen ze studéieren. Besonnesch fir Familien mat ville Kanner ass et äusserst schwiereg hir Kanner all an de Sekondär ze schécken, well eben grat déi finanziell Moyen net duer ginn.

Natierlech ginn et staatlech Hëllefen, mä et kann net sinn, dass een fir daat elementart Recht op Bildung bei de Staat oder eng Gemeng muss heesche goen....Ech well mei wessen


Äntwert vum 4. September 2014 vum Här Staatsminister op eng Petitioun déi ech op chd.lu on-line gesaat hat mat der Fuerderung, dass d'Lëtzebuerger Sprooch misst europäesch unerkannt ginn.

D'Dispositiounen fir d'Unerkennung vun enger Sprooch an der EU, woaren 2005 hei zu Lëtzebuerg ënner Lëtzebuerger Présidence festgeluet ginn. Do hätt een jo kënnen hoffen, dass daat eng Chance wir fir d'Unerkennung vun eiser Sprooch ze erreechen.
Feststellen musse mer allerdéngs, dass et just déi hei zu Lëtzebuerg festgelueten EU-Dispositiounen et anscheinend vehënneren, dass eis Sprooch europäesch unerkannt gett. Freet sech op iwwerhaapt op deemools een vun eisen Ministeren sech d'Méi ginn huet fir sech fir d'Unerkennung vun eiser Sprooch anzesetzen.
Den Här Staatsminister well mer erklären, well mer eis Sprooch net an eiser Gesetzgebung gebrauchen, kennt se doofir och net unerkannt ginn. Wiem seng Schold ass daat, wann een bedenkt, dass een eis Verfassung emool net a Lëtzebuerger Sprooch kritt oder wann eis Sprooch an de Schoulen seit Jorzéngten vernooléissegt gett!...Ech well mei wessen


Article – lettre de lecteur du 26.07.2014
Droit de vote
Séparer le droit de vote actif et passif aux élections législatives!

Le droit de vote actif ouvre le droit de pouvoir voter aux élections législatives, communales et européennes. Le droit de vote passif ouvre le droit de se faire voter sur une liste électorale....Ech well mei wessen


27.05.2008
gouw dem Chamberpresident eng Petitioun iwwereecht mat 3.500 Ënnerschrëften

petDës Petitioun huet d'Aschreiwen vun der lëtzebuerger Sprooch an d'lëtzebuerger Verfaassung verlangt an hir Unerkennung vun der europäescher Unioun als europäesch Sprooch.
Dës Petitioun ass vun der Regierung an Attente gesaat bis zur Reform vun der Verfaasung, déi bis haut nach ëmmer op sech waarden léisst.
Mat der neier online Petitioun soll nach eemol nogehaackt ginn,fir dass déi Petitioun vun 2008 nët vergiesse gett!...Ech well mei wessen


Présentatioun vun engem Gesetzviirschlag iwwer d'Kreatioun vun enger Rentnerchamber

Proposition de loi
portant création d’une chambre des retraités...Ech well mei wessen