Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Proposition de révision du Règlement de la Chambre des Députés

Article 89. du Règlement de la Chambre des Députés :

La Conférence des Présidents peut décider qu’une demande d’interpellation est transformée en un débat d’orientation tombant sous l’application de l’article 91, en un débat organisé suivant les disposition de l’article 84 (2) ou en une question tombant sous l’application de l’article 82 du présent règlement....Ech well mei wessen


Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports à la question parlementaire No 2085 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Äentwert vum Här Transportminister d'Fro:

Fir waat kann en Jugendlechen net méi gratis mam öffentlechen Transort matfueren bis en seng Jumbokaart kriit, bei Virweisen vun sénger Quittung, well en bei der Demande jo seng Jumbokaart bezuelt huet?...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 21. am Wäinmount 2007 iwwer d’Beschäftegungspolitik

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, wann ech eng Konklusioun aus deem Débat hei kann zéien, dann ass et, bis elo hu mer de Chômage gutt géréiert....Ech well mei wessen


Diskussiouin vum 21. am Wäinmount 2007 iwwer een Akaafscenter zu Wickréng

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Mir gefält et ëmmer: IVL, IVL hin an hier, IVL-konform oder net -konform.

Wou kann ee konform zu eppes sinn, wat et guer net gëtt an iwwerhaapt net fonctionnéiert?...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 21. am Wäinmount 2007 iwwer en Audit am Banneministère

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, deen éischte Considérant vun dëser Motioun seet, dass mer jo am Fong amgaange sinn eng riseg Reform ze maachen, déi soll ëmgesat ginn, a wou mer solle kucken esou schnell wéi méiglech virunzekommen....Ech well mei wessen


Aussepolitesch Debatt vum 14.am Wantermount 2007

Här President !

Och ech si frou den Här Ausseminister gesond a monter erem ze gesinn.

Den Här Ausseminister huet a sénger Interventioun, en Rondgang gemeet iwwer d’Politiken am Kontext mat enger Rei vu Problemzonen an Europa an der Welt !...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 25. am Wäinmount iwwer verschidden Ännerungen am Chamberreglement an Dépôt vun enger Rei Amendementer iwwer zousätzlech Ännerungen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och Félicitatiounen dem Här Rapporteur fir säin explizite Rapport.

E Rapport, deen awer ganz anescht ausgesinn hätt, wa mengen Amendementer, déi ech och zu deem Chambersreglement am Haartmount 2007 eragereecht hunn, Rechnung gedroe gi wär....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 25. am Wäinmount 2007 iwwer eng Resolutioun vun der DP am Zesummenhang mat der Afféierung vun engem Werteunterrecht an de Schoulen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, och a mengem Grondsazprogramm steet d'Trennung vu Kierch a Stat.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 24. am Wäinmount 2007 iwwer d’Gehälterofkommes an der Fonction publique

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech kann Iech elo scho versécheren, dass ech dat Gesetz do och stëmmen, well ech wier jo awer schéi blöd wann ech esou eppes net géif stëmmen, wou ech selwer dervu profitéieren....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 24. am Wäinmount 2007 iwwert d'schoulesch Infrastukturen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech erlabe mer dann awer op eng Infrastruktur zréckzekommen, déi och hei hätt kënnen drastoen, an déi schonn eng Kéier am Plan sectoriel vun de Lycéeën drastoung.
An zwar ass dat de Lycée, dee virgesi war op Esch-Terres Rouges....Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>