Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Diskussioun vum 23. am Wäinmount 2007 iwwert den Ofstemmungmodus vum reforméierten EU-Verfaassungsvertrag

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President.
Aus deenen éischten Dispositiounen, déi ech aus deem neie Vertrag erausfonnt hunn, dee sech jo aus enger Rei vu Verträg eng Rei Saachen erausgepickt huet, déi reforméiert gi sinn, kann ech elo am Moment nëmmen zu enger Konklusioun kommen, dat heescht, dass un deene wesentlechen Ausrichtungen, och déi, déi am Verfassungsvertrag waren, sech net allze vill - souguer guer näischt - geännert huet, well déi sozial Orientéierung, déi ech jo ugeprangert hunn am Verfassungsvertrag, ass och hei net weider ausgebaut ginn an och hei net ginn....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 23. am Wäinmount 2007 iwwert gesetzlech Ofsëcherung vun den Dagesmammen fir Kannerbetreiung

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Dee Gesetzesprojet hei huet op jidde Fall de Mérite, dass en aus enger éierbarer Schwaarzaarbecht eng éierbar Beschäftegung mécht....Ech well mei wessen


Debatt vum 10. am Wäinmount 2007 iwwer de Standuert vun enger Fixerstuff

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech wëll dem Här Henckes soen, egal wéi mer dezentraliséieren oder wou mer dezentraliséieren, iwwerall liewe Mënschen, iwwerall liewe Kanner. Mä ech wëll awer och drun erënneren, dass déi Süchteg och Mënsche sinn an och e Recht hunn, ënnert de Mënschen ze liewen, an dass op jidde Fall keng Diskussioun däerf opkommen, dass mer déi elo iergendwéi an en Eck erausklammeren, wou kee se gesäit oder wou se vun de Mënschen ofgezweigt ginn. Well dat wier dat Schlëmmst, wat ee kéint mat hinne maachen....Ech well mei wessen


Debatt vum 10. Am Wäinmount 2007 iwwer déi administrativ Vereinfachung fir d’Betriber

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Nodeem dass jo hei des Laangen an des Breeden iwwert d'Wichtegkeet vun de Betriber diskutéiert ginn ass, brauch ech jo net méi dorop anzegoen an ech wäert och net an iergendeng Fonction-publiques-Phobie verfalen, fir de Problem vun der administrativer Vereinfachung hei duerzestellen....Ech well mei wessen


Présentatioun vun engem Gesetzviirschlag iwwer d'Kreatioun vun enger Rentnerchamber

Proposition de loi
portant création d’une chambre des retraités...Ech well mei wessen


Gesetzpropositioun fir eng Verfaassungsäennerung am Kontext mat der Trennung vu Kiirch a Staat

Jaerling Aly
Député indépendant le 22 août 2007Proposition de loi


Texte de la proposition de loi :

Les articles 21., 22., 106. et 119 de la Constitution sont abolis....Ech well mei wessen


Gesetzpropositioun fir eng Verfaassungsäennerung am Kontext mat der Trennung vu Kiirch a Staat

Jaerling Aly
Député indépendant le 22 août 2007Proposition de loi


Texte de la proposition de loi :

Les articles 21., 22., 106. et 119 de la Constitution sont abolis....Ech well mei wessen


Motioun iwwer Trennung vu Kiirch a Staat

MOTIOUN

D’Volléksvertriederkummer,

nodem datt d’Regierung opgrond vun der Motioun vum 18. am Broochmount 1998 mat enger weiderer religiéiser Kommunatéit eng Konventioun wellt ofschléissen, an staatlech Ennerstëtzung zougestoen;...Ech well mei wessen


Ufro vun enger Interpellatioun

Opgrond vun de Suergen, déi sech eis Bierger machem am Zesummenhang mat der ugekennegter Konventioun mat der islamescher Religiounskommunautéit, ass eng breet Diskussioun iwwer d'Relatioun Staat a Kiirch unbedingt noutwenneg.

concerne: interpellation
objet: accord concernant le financement des communautés religieuses...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d’Secherheet am Bereich vun Kameraiwwerwaachung den 12. am Heemount 2007

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ganz kuerz, ech hat jo besonnesch am Beräich, wat d'Aarbechtsplaz ubelaangt, wéi mer an der zoustänneger Kommissioun vum Travail iwwert dëst Gesetz an dat ursprénglecht Gesetz geschwat hunn, schonn eng Rei Bedenken ervirbruecht wat d'Opstelle vu Kameraen ubelaangt, an dat bleift och elo nach ëmmer meng prioritär Suerg....Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>