Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun vum 6. am mee 2009 iwwer d’Recette vun de Gléckspiller

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Et ass net e Problem mat dësem Gesetz, wou ech hunn, mä et ass dee battere Bäigeschmaach, deen am Fong dat Gesetz huet, well et am Fong d'Méiglechkeet schaaft, mam Misär vu ville Leit Geld ze verdéngen....Ech well mei wessen


Motioun vum 05.05.2009 fir datt d’Regierung soll hir Décisioun iwwer d’biometresch Passbiller zréckzéien

4. Dépôt d'une motion par M. Aly Jaerling

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. D'lescht Woch hu mer e Gesetz hei gestëmmt, fir d'mëttelstänneg Betriber an dëse Krisenzäiten ze ënnerstëtzen....Ech well mei wessen


Interventioun vum 30.04.2009 an der Chamber iwwer d’Schoul

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Félicitatiounen och un den Här Rapporteur.

Ech mengen, iwwer gesetzlech Weeër Mënschen eng Chance respektiv eng zweet Chance ze ginn, dat si mat déi nobelst Gesetzer, déi een hei an dëser Chamber ka stëmmen.

A bei dësem Gesetz besonnesch Mënschen, déi de Wee an eng secondaire Weiderbildung net ageschloen oder erëm verlooss hunn, eng zweet Méiglechkeet ze ginn, dëst nozehuelen, ass dofir nëmmen ze begréissen....Ech well mei wessen


Interventioun vum 6. am Mee 2009 iwwer de Rapport vum Mediateur

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Dem Rapporteur och Merci fir säin ausféierleche Rapport, an ech mengen, och de Kolleegen alleguer virdrun, déi all déi Themen ugeschwat hunn, déi ech am Fong elo hei an zwou Minutten hätt missen iwwert d'Bühn bréngen. Ech hätt dat zwar gepackt, mä bon, ech soen hinnen awer Merci, dass se dat a menger Plaz gemaach hunn....Ech well mei wessen


Interventioun vum 28.04.2009 iwwer d’Sëcherheet an den Zich

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Virdru wollt ech emol eng Kéier schnell sinn, elo ass dat och nach schifgaangen, mä ech wëll awer d'Wichtegkeet vun dësem Projet och begréissen.

Ech wëll awer, wéi ech scho virdru gesot hunn, och e puer rechtlech Bedenken abréngen, ob et effektiv den Agent agréé - et gëtt nämlech en Ënnerscheed zwëschent Pabeiere kontrolléieren an een aus dem Zuch eraussetzen -, wou ech einfach der Meenung sinn, dass dat awer éischter misst der Police hir Aufgab bleiwen....Ech well mei wessen


Interventioun vum 22.04.2009 iwwer d’Lag vun der Natioun

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. No dëser Erklärung zur Lag vun der Natioun ass et amtlech: Eis Zukunft ass net méi dat, wat se eng Kéier war.

Den Här Statsminister huet a sengem Bilan villes gesot respektiv villes ugeschnidden. En huet och gesot, mir wären an der Mëtt vun enger Wirtschaftskris, huet awer gläichzäiteg gesot, e wéisst net, wéi laang dass se géif daueren. Da froen ech mech, wou e ka wëssen, dass mer dann an der Mëtt sinn.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 25.03.2009 iwwer d’Kooperatiounspolitk

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Neen! An ech?

M. le Président.- Jo, entschëllegt, Här Jaerling, se hunn Iech hannendru geschriwwe gehat.

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Jo, ech si jo liicht ze iwwersinn.

(Hilarité)

Här President, wann den Här Kooperatiounsminister seet, datt et dëser Welt net gutt geet an den ënnerentwéckelte Länner nach manner gutt, da läit en nach wäit vun der Wourecht ewech, well vill Drëttlänner geet et nämlech ganz schlecht, an dat besonnesch an Afrika.

Net doduerch, dass se net genuch Räichtümer hätten, fir ze verdeelen, mä well déi Räichtümer, déi si hunn, hinnen och nach zum Deel geklaut ginn. Geklaut vu Wirtschaftslobbyen, déi sech net genéieren, sech och souguer a verschidde Regioune Mercenairen ze bedéngen, fir de Klau vun de Buedemschätz an den Naturgidder ze encadréieren, an dat souguer hemmungslos mat Waffegewalt....Ech well mei wessen


Proposition de loi déposée le 12 mai 2009

Proposition de loi
portant modification de la loi du 24 décembre 1990 sur la préretraite

Exposé des motifs

La préretraite telle qu’elle est actuellement prévue par la législation de travail comprend la préretraite-solidarité, la préretraite-ajustement et la préretraite des travailleurs postés et de nuit.

La préretraite est une mesure de prévention du chômage en cas de restructuration d’entreprise ou de mutation technologiques....Ech well mei wessen


Proposition de loi déposée le 13. mai 2009

Proposition de loi
portant modification de la loi du 25 juillet 2002 concernant l’incapacité de travail et la réinsertion professionnelle


Exposé des motifs

La loi du 25.07.2002 a pour objectif de procéder à un reclassement interne respectivement externe des salariés inaptes à leur poste de travail initial.

Le reclassement interne permet d’assurer de préserver leur activité dans l’entreprise à un poste adapté à leurs aptitudes physiques respectivement mentales....Ech well mei wessen


Gesetzpropos vum 07.05.2009 fir en gesetzlech festgeluete Mindestloun fir Héichschouldiplomer

Jaerling Aly
Député indépendant Luxembourg, le 7 mai 2009Proposition de loi visant à réviser les articles 4. (1) et 4.(2) de la loi du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum...Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>