Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Gesetzpropositioun vum 06.05.2009 fir d'Afféierung vun der Gratisedukation am sekondären Unterrecht an der Weiderbildung

Jaerling Aly
Député indépendant Luxembourg, le 6 mai 2009Proposition de loi visant à réviser la Constitution


Texte de la proposition de loi :

L’article 23 alinéa 1 prend la teneur suivante :

L’Etat veille à l’organisation de l’instruction primaire qui sera obligatoire et gratuite et dont l’accès doit être garanti à toute personne habitant au Luxembourg.

L’Etat veille aux organisations de l’instruction secondaire technique et classique ainsi que de la formation continue qui seront gratuits.

L’accès à l’assistance médicale et sociale sera réglé par la loi....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 24.03.2009 iwwer den Afferschutz am Beräich vum Proxenetismus

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Madame Presidentin. Bei esou engem eeschten Thema ass et guer net fir ze laachen hei. Bon, ech wëll einfach emol virausschécken, dass wa mer hei vun Affer schwätzen a wa mer vun deem Réseau schwätzen, deen do besteet, da muss ee sech emol bewosst si wat dat iwwerhaapt ass....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 17.03.2009 iwwer d’Situatioun vun de Behennerten

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech muss mech hei ëmmer duerchsetzen, fir bis bei d'Pult ze kommen. Mä ech si jo awer gewiichteg genuch, fir mech kënnen duerchzesetzen.

Här President, ech hunn - an d'Madame Ministesch weess et -, wann et ëm Chancëgläichheet geet, ëmmer erëm gesot, dass Chancëgläichheet net nëmmen zwëschent Mann a Fra ze bestoen huet, mä Chancëgläichheet ass eppes, wat an eiser Gesellschaft all Mënsch soll zegutt kommen....Ech well mei wessen


Gesetzpropos fir am Artikel 11.4 vun der Verfaassung d'Recht op eng Rent, op d'Prépensioun, d'Préretraite an en finanziell erschwénglecht Wunnen festzeschreiwen

Proposition de loi
visant à réviser la Constitution

Texte de la proposition de loi :

L’alinéa 11.(4) de la Constitution prend la teneur suivante :...Ech well mei wessen


Diskusisoun vum 19.02.2009 iwwer Transportproblematik

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Wann ech déi Débatë vu gëschter an haut esou e bësse verfollegt hunn, da kommen ech zur Konklusioun: D'Zukunft ass awer net méi dat, wat se eng Kéier war.

Ech wëll awer dem Här Braz félicitéieren, well ech géif mengen, all Initiativ, all Interpellatioun, déi awer hei an der Chamber virbruecht gëtt, huet awer trotzdeem de Mérite, dass se eis e bësse virubréngt. Duerfir wäert ech da meng och nach eng Kéier iwwert d'Trennung vu Kierch a Stat erabréngen.

Ech hoffen, dass mer dann awer och esou en engagéierten Débat hei kréien, wann d'Regierung sech kann dozou hirappe loossen, emol eng Kéier iwwert dat delikat Thema do schwätzen ze loossen.

Mä ech verstinn awer och, wa se et mat alle Mëttele wëllt verhënneren. Besonnesch eng Partei aus der Regierung....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 21.01.2009 iwwer den Extracongé fir d’Erléieren vun der Lëtzebuerger Sprooch

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech kann dem Här Braz nëmme Recht ginn, wann hie seet, dat hei ass en hallefhäerzegt Gesetz. Ech kann och seng Argumenter souguer matvertrieden.

Ech hunn an der Kommissioun scho gesot, dass dat Gesetz hei hätt missen eng Ouverture maachen, net nëmme fir d'Lëtzebuerger Sprooch, mä fir och aner Sproochen....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 21.01.2009 iwwert d’Situatioun am Gazasträif

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, erlaabt mer, dass ech ufänke mat engem Zitat vum Albert Camus: All Leed oder all Beleidegung, déi engem Mënsch, ganz gläich welcher Rass hien ugehéiert, zougefügt gëtt, ass eng Erofwierdegung vun der ganzer Mënschheet.

A wa mer eist Weltbild haut kucken, da gesi mer, dass op ville Plazen esou Erofwierdegunge geschéien. A wa mer d'Aen zoumaachen an näischt dergéint ënnerhuelen, da si mer mat schëlleg....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 18.12.2008 iwwer d’Erhéihung vum Mindestloun

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech hoffen net, dass ech och ee vun deene sinn, déi elo hei fir d'lescht zum Mindestloun schwätzen.

(Hilarité)

Ech wëll awer dem Här Rapporteur Merci soe fir säi Rapport, dee wéi ëmmer ganz explizit war, an him och félicitéiere fir déi gutt Leedung vun der Kommissioun vum Travail a vum Emploi....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 18.12.2008 iwwer d’Gesetz vun de Sportinfrastrukturen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech sinn elo frou, dass kee Riedner méi viru mer ass an dass ech dat Wuert Obésitéit hei net méi brauch ze héieren, well soss sinn ech erëm iwwert déi ganz Feierdeeg depriméiert.

Mä ech wäert mer dat zu Häerz huelen, an den Owend doen ech op jidde Fall den Trainingskostüm an d'Turnschlappen un an da leeën ech mech op d'Couch.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 18.12.2008 iwwer d’Euthanasiegesetzpropositioun

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech wëll der Madame Err, obwuel ech net mat hiren Iwwerleeungen d'accord sinn, awer fir hiren engagéierten Exposé félicitéieren. Datselwecht gëllt och fir den Här Huss; och him wëll ech fir säin engagéierten Exposé félicitéieren. Mä e war mer e bëssen ze vill CSV- a kathoulesch-Kierch-orientéiert an dofir zum Deel och fir mech net ganz objektiv....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>