Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun vum 18.12.2008 iwwert d’Palliativgesetz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Merci och der Madame Rapportrice fir hire Rapport. Mä no de Rapporte vum 19. Februar an och vun haut iwwert dëst Palliativgesetz hätt am Fong fir mech missen alles kloer sinn. Et ass e mënschlecht Gesetz....Ech well mei wessen


Interventioun vum 17.12.2008 iwwer d’Erhéihung vun de Renten

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Et ass ëmmer eng Freed fir esou engem Gesetz wéi deem heite seng Zoustëmmung kënnen ze ginn, well et jo awer e Gesetz ass, wat ganz besonnesch vill klenge Leit eng Opbesserung gëtt, a wat och eiser Ekonomie an eise Geschäftsleit dobaussen zeguttkënnt, well déi Suen, déi do erakommen, déi gi meeschtens och hei am Land ausginn....Ech well mei wessen


Interventioun vum 17.12.2008 iwwert d’Arméisgesetz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Félicitatiounen och dem Här Rapporteur.

Trotz alle gudde Richtlinnen, déi mat dësem Gesetz a Kraaft triede wäerten, muss ech mech leider enthalen, well nach ëmmer deen diskriminatoresche Privileg oprechterhale gëtt, laut deem déi Persounen, déi de fräiwëllege Militärdéngscht geleescht hunn, bei der Embauche beim Stat a bei Gemengeservicer privilegéiert solle ginn....Ech well mei wessen


Interventioun vum 16.12.2008 iwwer déi budgetär Kierzung vun den Tauxen vun de private Laboratoire

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Ech wëll nach eng Kéier drun erënneren, ëm wat dass et geet. Et geet drëm, dass hei fir déi privat Laboratoirë Recettë gekierzt ginn, déi net iwwert deen normale Wee vun Négociatioune mat hinnen ausgehandelt ginn. Dat heescht, hei gëtt autoritär, iwwert de Budget, de Koeffizient vun deene Suen, déi d'Laboratoirë solle kréien, ëm 19,36% gekierzt....Ech well mei wessen


Interventioun vum 16.12.2008 iwwer d’Augmentatioun vum Mindestloun

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Chrëschtdag kënnt ëmmer méi no, mä awer och d'Wahlen. Ech hunn hei dee grousse Konsens héiere fir dëse Gesetzesprojet, an deem effektiv vill sozial Substanz dran ass, mä wou ech awer mer erlaben e bëssen ze relativéieren, well eng Rei Mesuren awer dra sinn, wat ganz einfach Upassungen un dat sinn, wat scho länger noutwendeg gewiescht wier. Ech brauch net méi am Detail dorop anzegoen....Ech well mei wessen


Intervenioun vum 16.12.2008 iwwer eng Resolutioun vum ADR

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech hat scho gemengt, Dir hätt mech iwwersinn, wat jo awer guer net esou einfach ass.

Ech wëll emol virausschécken, dass, wann een e Referendum verlaangt, dann ass et net esou, dass et dorëm geet, fir de Vote iwwert den Artikel 34 erëm ze annulléieren....Ech well mei wessen


16.12.2008
Ennerstëtzung vum Dépôt vun enger Resolutioun vum ADR

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech hunn déi fënneft Ënnerschrëft ginn, well ech - wéi Dir mech kennt - der Meenung sinn...

M. le Président.- Dir hutt Är Ënnerschrëft bäiginn?...Ech well mei wessen


Interventioun vum 11.12.2008 iwwert d’Äennerung vum Artikel 34 vun der Verfaassung

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Fir d'éischt emol wëll ech erklären, wat an där Motioun stoung, déi hei ofgelehnt ginn ass. Do stoung just dran, dass ech net d'accord sinn, dass hei...

M. le Président.- D’Motioun gouf net ofgelehnt, si war net recevabel.

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Se war net recevabel. Also, wann et drëm geet hei d'Demokratie a Stécker ze schneiden, da sidd Dir Weltmeeschter.

(Interruptions)...Ech well mei wessen


Interventioun vum 11.12.2008 iwwer d’Waassergesetz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och dem Här Rapporteur Félicitatioune fir säin explizite Rapport.

Ech begréissen et, dass mer och endlech opgrond vun enger Direktiv elo kënne kloer Kritären aféieren, déi versichen, all Facettë vum Waasserverbrauch a vum Waasserschutz ze regelen.

Och wa verschidden Dispositiounen aus dem Gesetz hei vläicht zimlech diktatoresch kléngen, well de Ministère de tutelle iwwerall d'Dispositioune praktesch huet, esou schéngt et mer awer wichteg, dass mer all Verdeelungs- a Schutzmoossname musse koordinéieren, wa mer wëlle konsequent virgoen....Ech well mei wessen


Budgetdiskussioun 2009 vum 10.12.2008

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech brénge selbstverständlech och Félicitatiounen un den Här Budgetsrapporteur fir säin excellente Rapport. Ech hat mer och näischt anescht erwaart, well mer hu jo schonn aner Rapporte vun em erlieft, déi gradesou excellent waren.

Här President, ech hunn nach ni esou vill Hellseher héiere schwätzen, wéi elo an de leschten Deeg hei an der Chamber. Wat déi alles virausgesinn, dat ass erstaunlech! An ech kucken alt ëmmer ronderëm mech, et wäerte jo net och nach, hoffen ech elo, geschwënn e puer Hexen um Biesem heirëm duerch de Raum schwiewen....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>