Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun vum 9.12.2008 opgrond vum Äennerungsantrag fir den Artikel 34 vun der Verfaassung

3. Dépôt d'une motion par M. Aly Jaerling

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Meng Motioun kënnt opgrond vun deenen Evenementer, déi an der leschter Zäit waren, a well de Grand-Duc sech opgrond vum Artikel 34 vun der Verfassung geweigert huet, d'Gesetz iwwert d'Stierfhëllef ze ënnerschreiwen - wat säi gutt Recht ass -, an opgrond vun deem, dass elo an engem Turboverfahre soll den Artikel 34 vun der Verfassung geännert ginn, a sech och scho Stëmmen héiere gelooss hunn, fir d'Verfassung esou ze änneren, dass dem Grand-Duc nach just solle representativ Rechter zougestane ginn, woumat jo heibanne jiddwereen d'accord ass, dat ass net de Problem....Ech well mei wessen


Visite de Monsieur Barroso, Président de la Commission de l’Union Européenne le 4 décembre 2008 à la Chambre des Députés.

Questions posées au sujet des problémes en Afrique centrale, plus spécialement concernant la République Déomcratique du Congo....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 20.11.2008 iwwer de Schutz vun de Kanner

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Ech sinn net méi esou schnell. Dat Eenzegt, wat ech séier maachen, ech gi séier midd.

Merci, Här President. Och dem Här Rapporteur wollt ech Merci soe fir säin explizite Rapport, deen all déi Aarbechten, déi an der Kommissioun gemaach gi sinn, kloer opgezeechent huet. Ech wëll elo am Ufank net am Detail op de Projet agoen, mä einfach emol kloerstellen, ëm wat et geet....Ech well mei wessen


Interventioun vum 19. am Wantermount 2008 zur aussepolitescher Debatt

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Haut ass jo meng lescht aussepolitesch Interventioun an dëser Legislaturperiod, dofir wëll ech mech da kuerz zu deem engen oder deem anere Sujet äusseren. Déi allgemeng Meenung iwwert den Traité vu Lissabon ass jo anscheinend déi, dass mer den Ire méi Zäit solle loossen, fir dass se sech net nach eng Kéier iren. Bon, ech géif mengen, dass dat eng gutt Initiativ ass....Ech well mei wessen


Interventioun vum 18.11.2008 iwwer d’Beruffsausbildung

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och mengem Kolleeg Rapporteur Félicitatioune fir säin explizite Rapport. Dee war esou kloer, dass een e bis an de Lycée technique vun Esch héieren huet, an ech mengen, dass och jiddfereen heibanne verstanen huet, wat hie gemengt huet....Ech well mei wessen


Amendementer 15.11.2008 fir de Staatsbudget 2009 géint déi budgetär Baisse vum Berechnungsmodus vun den Tarifer déi de private Laboratoiren fir Analyse bezuelt ginn.

Objet : Projet de budget 2009


Amendements :

Les articles 43. (page 94)

« Modification des articles 65 et 67 à 70 du Code de la Sécurité sociale :
Par dérogation à la procédure conventionnelle de revalorisation de la lettre-clé, le présent article a pour objet de réduire la valeur de la lettre-clé des laboratoires d’analyses médicales et de biologie clinique du secteur extra-hospitalier sur la base d’éléments objectifs concernant le coût de revient de ces analyses.»...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 16. am Wäinmount 2008 iwwer d’Richtlinnen an der Beschäftegungspolitik

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Nodeem dass jo dann hei haaptsächlech iwwert d'Ekonomie Rieds gaangen ass, d'Lignes directrices pour l'emploi awer e bësse vergiess gi sinn - anscheinend schéngt dat net esou wichteg ze si fir verschidde Leit -, wëll ech dann awer dorobber agoen....Ech well mei wessen


Interventioun vum 15. am Wäinmount 2008 iwwert d’Gesetz vun der Lëtzbuerger Nationalitéit

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och dem Rapporteur Merci fir säin explizite Rapport. Elo weess ech endlech och emol, wat an deem Gesetz steet.

Ech si frou, dass an dësem Gesetz eng Dispositioun dran ass, wou mer vum souveräne politesche Wee, fir Lëtzebuerger ze ginn, op den administrative Wee ginn.

Well dat war eng Propositioun, déi ech virun néng Joer an der zoustänneger Kommissioun gemaach hunn - jo, Här Fayot -, a wou se dann alleguer gesot hunn: Hei, vu wou kënnt hien dann? Maja, ech si vun do komm an elo gi mer alleguer zesummen dohinner, wou ech gär gaange wier.

(Interruption)...Ech well mei wessen


Interventioun vum 14.10.2008 zur Deklaratioun vum Här Staatsminister iwwert d’Finanzkris

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och Félicitatiounen un d'Regierung fir déi Mesuren, déi se huet misse kuerzfristeg huelen. An ech kann Iech soen, wann ee mech an de leschten Deeg gefrot hätt, ech hätt och keng aner Léisung fonnt.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Op eng genee Fro driwwer, wat duerf bei den Héichiewen op Esch Belval ofgerapt duerf ginn an erhale muss ginn, koum eng Bidonsäntwert vun der Regierung. Hannendrun en Bréif un den Här Chamberpresident!

Äntwert vun der Madame Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoulwiesen a Fuerschung op d’parlamentaresch Ufro No 2594 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>