Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Ried zur Lag vun der Natioun den 28. am Mee 2008

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här Wolter, ech hunn nach guer net ugefaangen.

(Hilarité)

M. Michel Wolter (CSV).- Haalt Iech do eraus, Här Jaerling!

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci. Dat éiert Iech an dat erfreet mech wierklech, dass Dir dat unerkennt.

Une voix.- Wéi ëmmer....Ech well mei wessen


Äentwert op d'Propositioun vun der zoustänneger Kommissioun iwwer d'Aschreiwen vun der Lëtzebuerger Sprooch an d'Verfaassung

D'Kommissioun proposéiert folgenden Text:

Art.29
La loi règle l'emploi des langues luxembourgeoise, française et allemande en matière administrative et judiciaire.

L'Etat veille à promouvoir la langue luxembourgeoise.

3300 Leit hun eng Petitioun ennerschriwwen, déi dem Chamberpresident iwwerreecht gouw, an déi fuerdert, datt Lëtzebuerger Sprooch soll als Sprooch vun de Lëtzebuerger an d'Verfaassung agedroe ginn.
Et kann een also nett mat enger Minimiséierung vun dëser Fuerderung d'accord sinn.
Doofir, hei d'Äentwert op d'Propos vun der Kommissioun!...Ech well mei wessen


Dringlechkeetsfro un den Här Staatsminister iwwer d'Ofrapparbechten bei den Héichiewen op Esch Belval

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminsiter weider ze leeden:...Ech well mei wessen


Diskussioun den 30. am Ouschtermount 2008 iwwer den System e-go am öffentlechen Transport

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Nodeems dass mer gëschter jo en historeschen Dag hate mam Eenheetsstatut, ass haut dann erëm esou en historeschen Dag, well endlech gëtt den öffentlechen Transport gratis!...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer den System e-go am öffentlechen Transport

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Nodeems dass mer gëschter jo en historeschen Dag hate mam Eenheetsstatut, ass haut dann erëm esou en historeschen Dag, well endlech gëtt den öffentlechen Transport gratis!...Ech well mei wessen


Aennerungen iwwer d’Lëtzebuerger Nationalitéit

Aus den souveränisteschen Prozeduren ginn administrativ Prozeduren

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, ech begréissen och déi Ännerung vun der Verfassung hei, well ech einfach der Meenung sinn, dass all Initiative fir d'Integratioun ze vereinfache musse geschéien an och ganz wichteg sinn....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 29. am Ouschtermount 2008 iwwer d’Afféieren vum Eenheetsstatut

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Virop och emol Félicitatiounen un d'Häre Rapporteuren, awer och besonnesch Félicitatiounen un de Sekretär vun der Kommissioun, dee mat senger exzellenter Aarbecht zu engem gréisstméigleche Versteesdemech vun dësem Projet an der Kommissioun mat bäigedroen huet....Ech well mei wessen


Negativ Stellung vun der Regierung zum Gesetzvirschlag iwwer d’Schaafen vun enger Rentnerchamber

Prise de position du Gouvernement à l’égard de la proposition de loi du 15 octobre 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling portant création d’une chambre des retraités (Doc. Parl. 5794)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 19. am Fréiléng iwwer d’Groussregioun

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och dem Här Rapporteur Félicitatioune fir säin explizite Rapport.

(Interruption)

Gelift?

M. le Président.- Här Jaerling, schwätzt e wéineg méi haart, den Här Goerens versteet Iech net.

(Hilarité)

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Ech muss an déi kleng Lächer hei schwätzen, gell?

(Hilarité et brouhaha)
Här President, wann elo alles dat, wat meng Virriedner hei proposéiert hunn, net gräift, da weess ech och net, wat mer solle maachen, fir d'Groussregioun an de Grëff ze kréien.

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 21. am Spierkel 2008 iwwer daat neit Hondsgesetz

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och dem Här Rapporteur Félicitatioune fir säin explizite Rapport. Wann ech awer als net Betraffenen dee Projet hei analyséieren, da fält et mer op, dass sech duerch dat Gesetz awer haaptsächlech op d'geféierlech Hënn focaliséiert gëtt, wéinst enger Rei Accidenter am Ausland an och hei am Land....Ech well mei wessenPages: << Prev 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>