Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Diskussioun vum 19. am Chrëschtmount 2007 iwwer Gläichbehandlung teschend Mann a Fra

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Här President, ech ginn de Verdacht net lass, mer bewegen eis lues awer sécher op e Krich zwëschent de Geschlechter zou. An Dir kënnt Iech net virstellen, Här President, wéi dee ganzen Genderklimbim do mir zu den Oueren eraushänkt, wat ech hei...

(Hilarité)...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 18. am Chrëschtmount 2007 iwwer d’Reform vun der ITM

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Och besonnesch dem Här Rapporteur e grousse Merci fir säi Rapport, mä och fir déi Aarbecht an dee Feeling, deen hien hat an der Kommissioun opgrond vun all deene Recommandatiounen an Indikatiounen a Fuerderungen, déi op eis duerkomm sinn, awer mat der Kommissioun zesummen eppes auszeschaffen, wat awer Kapp a Fouss huet, och wann et net an all sengen Detailer jiddferengem entsprécht wéi en et gär hätt, besonnesch mengen ech dat mat der Fonction publique....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 13. am Chrëschtmount 2007 iwwer d’Resultater vun der PISA an PIRLS-Etude vun eise Schüler

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Als een un deem d'Schoul spurlos eriwwergaangen ass, hunn ech mer awer esou meng Gedanke gemaach, wat dann elo hei mat eise Kanner opgefouert gëtt....Ech well mei wessen


Interventioun vum 12. am Chrëschtmount 2007 zum Staatsbudget

M. le Président.- D'Sitzung ass op.

Vu datt d'Regierung nach net present ass, ka se eis och keng Kommunikatioun maachen.

Mir fueren da weider mat den Debatten, wou mer gëschter Owend opgehalen haten, mat de Budgetsdebatten. Fir haut hu mer nach sechs Riedner: den Här Aly Jaerling, den Här Lucien Thiel, den Här Charel Goerens, den Här Roger Negri, den Här Gilles Roth an den Här Carlo Wagner. Deen éischte Riedner huet elo d'Wuert, den honorabelen Här Jaerling.

1. 5800 - Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2008 (suite)

Discussion générale (suite)...Ech well mei wessen


Question avec débat vum 6.12.2007, déi keen gefroot huet, déi awer, vir eng Interpellatioun iwwer Kiirch a Staat ze verhënneren, vun der Presidentekonferenz octroyéiert gouw.

8. Question avec débat N°28 de M. Aly Jaerling relative à un accord concernant le financement des communautés religieuses...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 6.12.2007 iwwert d’Emsetzen vun enger EU-Direktiv iwwert d’Nuetsrouh am privaten Transportsektor

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Hei ginn ëmmer erëm d'Sanktioune vun der EU an de Vierdergrond gestallt, wa mer musse séier esou Direktiven ëmsetzen. Ech géif mengen, wann d'Regierung géif hir Aarbecht maachen an d'Kommissioune kéinten hannendru schaffen, da bräichte mer déi Sanktioune vun der EU net ze fäerten....Ech well mei wessen


Depôt vun enger Motioun, de 6.12.2007 déi den ondemokrateschen Artikel 89 aus dem Chamberreglement soll annuléieren.

2. Dépôt d'une proposition visant à réformer le Règlement de la Chambre des Députés...Ech well mei wessen


Diskussioun iwwer d’Dagesuerdnung vum 6. am Chrëschtmount am Kontext mat enger Interpellatioun iwwer d’Relatiounen Kiirch a Staat

D’Interpellatioun gouw an eng question avec débat ëmgeännert


M. le Président.- D'Sitzung ass op....Ech well mei wessen


Pressemitteilung bezüglich der Trennung von Kirche und Staat

Trennung von Kirche und Staat

Regierung hat Angst vor tiefgreifender Debatte...Ech well mei wessen


Depot vun enger Motioun, den 5.12.2007 iwwer Trennung vu Kiirch a Staat an de Finanzement vun de Religiounen

Merci un déi Gréng Fraktioun an der Chamber fir d'Ennerstetzung vum Depot vun deser Motioun...Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>