Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Mineur aus dem 20. Jorhonnert

61Si hunn de Grondsteen geluet fir eise Wuelstand...Ech well mei wessen


Communiqué du 28.10.2011 de la "BiergerBewegung" MouvementCityoen

Droit de réponse

Article du 26.10.2011 / page 15 "Zone d'obre sur le scrutin" publié au Quotidien...Ech well mei wessen


Communiqué du 24.10.2011 de la "BiergerBewegung", MouvementCitoyen

Un réforme des traités européens?

De plus en plus de voix se font entendre concernant une réforme des traités européens afin de mieux régulariser les marchés financiers....Ech well mei wessen


BiergerBewegung / MouvementCitoyen / communiqué du 15.10.2011

P – magouilles Parking!

C’est avec étonnement voir consternation qu’on voit apparaître sur les panneaux officiels électoraux de la Ville d’Esch, des affiches avec un grand P incitant les automobilistes à se diriger au Parking privé sur la place de la résistance....Ech well mei wessen


Pressemitteilung / Biergerlëscht 14.10.2011

Erstaunlicher Respekt des Wählerwillens

Die Kandidaten der “Biergerlëscht” aus Esch sind wohl enttäuscht, dass sie ihr Wahlziel nicht erreicht haben, respektieren jedoch voll und ganz den Willen des Wählers.

Nach der Wahlanalyse und den Vorwahlgeschehnissen sind sie zur Ekenntnis gekommen, dass es nicht politische, sondern eher stark mediatisierte private Ereignisse waren, welche zum ungenügenden Wahlresultat führten....Ech well mei wessen


Biergerlëscht

MERCI

D'Kandidaten vun der Biergerlëscht soen alle Wieler, déi hinnen d'Vertrauen geschenkt hunn bei de Gemengerwalen, den 9, Oktober 2011 zu Esch, häerzlech MERCI.

Si wënschen dem neien Gemengeroot vill Erfolleg an hirer Missioun am Interssen vum Bierger!...Ech well mei wessen


Escher Gemengeroot vum 08.07.2011

Schoulorganisatioun
Logement
Motioun zum Logement
Numm fir Plaz op Belval...Ech well mei wessen


Escher Gemengeroosëtzung vum 18. am Lenz 2011

Belval, Tennis, Sëcherheet, Terres Rouges, Subsidien

Belval

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Et ass jo kloer, dass mer alleguer déi Entwécklung déi sech do elo ervirbréngt, begréisse kënnen. Ech mengen dat ass fir de Fortschrëtt vun der Escher Gemeng vun enormer Wichtegkeet, quitte dass ech ëmmer nach awer der Meenung sinn, dass mer mussen oppassen, dass sech do net en eegene Staddeel entwéckelt deen iergendwéi awer e bëssen herno separat behandelt gëtt an och separat vun der Escher Gemeng fonctionnéiert....Ech well mei wessen


Gemengerootsëtzung vum 04.02.2011
Sport
Sozialamt
Waaserpräiss

Sport

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Sportlech wéi ech nun eemol sinn, kommen ech net derlaanscht awer hei e bësse Stellung ze huelen. Ech wëll awer och mol dem Sportschäffen an och all deene Leit déi do mat un deem Wierk geschafft hunn, awer Merci soen, et ass eng komplett Dokumentatioun, bis op ee Punkt op dee wou ech dann elo och geschwë wäert zeréckkommen....Ech well mei wessen


Äentwert vum Escher Schäfferoot vum 05.01.2011 op eng Fro vum 10.12.2010 iwwer d’Implantatioun vun engem Velordorme zu Esch

Betrëfft: Äere Bréif un de Schëfferoot vum 10.12.2010 zu der Implantatioun vun engem Velordorme zu Esch

Här Jaerling,
Betreffend är Fro vum 10.12.2010 zu der Implantatioun vun engem Velodrome zu Esch, kënne mer Iech déi folgend Äntwerte ginn:...Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>