Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Aentwert vum Escher Schäfferoot op eng Fro vum 21.06.2008 iwwer de Net-Respekt vum Fuerverbuet an der Foussgängerzon Brillstrooss.

Esch-Alzette, le 1er août 2008

M. Aly Jaerling
Conseiller Communal


Monsieur le Conseiller Communal,

En réponse à votre question du 21 juin 2008, nous sommes en mesure de vous fournir les explications suivantes:

Vous avez tout à fait raison de souligner que dans notre lettre du 2 août 2007 nous avions promis d’installer des bornes électriques qui empêcheront l’accès non-autorisé aux zones piétonnes....Ech well mei wessen


Aentwert vum Escher Schäfferoot op eng Fro vum 16. 01.2008 iwwer d’Benennung vun enger Strooss nom Här Pierre Ponath, Resistenzler.

Esch-Alzette, le 15 juillet 2008

M. Aly Jaerling
Conseiller Communal

Concerne: question au collège...Ech well mei wessen


Dagesuerdnung vun der nächster Gemengerotsëtzung

Esch/Uelzecht, den 28. am Heemount 2008

Un de Schäfferot

Uleies: Dagesuerdnong vum der nächster Gemengerotssëtzung
Diskussioun iwwert d’Argumenter, déi de Schäfferot derzou verleet hunn, verschidde Bierger déi Uschaffungsprime ze verweigeren, déi hinnen laut Gemengereglement vum 13. am Heemount 1987 zoustinn....Ech well mei wessen


Motioun fir am nächste Gemengerot, fir datt d'Uschaffungsprime un déi Leit ausbezuelt gett, déi eng Demande agereecht hun

Jaerling Aly Datum vun der Sëtzung

Motioun

De Gemegerot,

well d’Aentwert vum Schäfferot op eng Fro vum 10. am Heemount 2008 vun engem Gemegeconseillé am Kontext vum net ausbezuelen vun Uschaafungsprimen un Escher Bierger nett akzeptabel;...Ech well mei wessen


Äentwert vum Schäfferot zu Froen iwwer d’Uschaafungsprimen déi vun der Gemeng accordéiert ginn, wann een baut oder sëch en Eegenheem käft, an Kommentar zu der Äentwert.

Esch Uelzecht, de. 17. Juli 2008
Betrëfft : Är Froen iwwer d’Prime déi d’Gemeng accordéiert fir d’Awunner déi sech en Eegenheem kafen, respektiv uschafen oder renovéieren.

Här Conseiller,

Betreffend d’Froen déi dir dem Schäfferot schrëftlech gestallt hutt, deele mir Iech heimat eis Äntwert mat....Ech well mei wessen


Communiqué de presse
Avertissements taxés à Esch
Augmentation des recettes de près de 300% !

Le règlement de la circulation de la Ville d’Esch coute cher aux citoyens et aux visiteurs. Dès la première minute le stationnement est payable respectivement menacé d’un avertissement taxés de 24 à 49 €uro....Ech well mei wessen


Communiqué de presse de Monsieur Bert Rota de Belvaux

La justice au service d’un système de parking répressif à outrance à Esch

Qu’on juge par soi-même sur les cas factuels suivants :...Ech well mei wessen


Conseil communal d'Esch/Alzette du 13 juin 2008
Gemengerotsetzung vum 13. am Broochmount 2008

- Charte iwwer Chancegläichhet
- Resolutioun am Kontext vum Gesetz iwwer
d’Sozialhellef
- Personalfroen

Aly Jaerling (Indépendant): Madame Buergermeeschter, zur Korrespondenz. Et freet mech, dass Dir esou eng gutt Relatioun hutt mam Fonds Belval. Mä wéi ass et da mat Ärem Personal? Well déi hu jo awer och e Bréif an d'Zeitung gesat: “D'Stëmmung ass miserabel.” An ech verstinn net, wisou. Ech......Ech well mei wessen


Fro un de Schäfferot vun der Escher Gemeng iwwer d'Uschaafungsprime

Betrëfft: Froen un de Schäfferot

Madam, Här,

Opgrond vum Gemengegesetz an a vum internen Escher Gemengereglement, bieden ëch de Schäfferot mer op folgend Froen ze äntwerten:

Den 13. am Heemount 1987 ass en Gemengereglement a Kraft getrueden wat den Bierger, déi sech en Eegenheem ugeschaaft hun, eng Prim zougesteet déi sech op en bestëmmte Prozentsatz vun der Uschaafungsprim bezitt, déi vum Staat ausbezuelt gëtt....Ech well mei wessen


Fro un de Schäfferot vun der Escher Gemeng iwwer en Urbaniséierungsprojet op der Lentille Terre Rouge

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Aus der Presse woar gewuer ze ginn, datt en Promoteur bereet wir en Urbaniséierungsprojet op dem Site „Lentille Terre Rouge“ ze réaliséieren. Dem Gemengerot ass d’Iddee vun esou engem Projet nach net virgestallt ginn. Wann esou en Projet eventuell ze begréissen wir, sou missten awer verschidden Aspekter erëm beliicht ginn....Ech well mei wessenPages: << Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>