Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Communiqué de presse
Pétition

Autoriser le stationnement gratuit le samedi à Esch

Lors de sa dernière séance le conseil communal a décidé d’interdire le stationnement des camionnettes et camions professionnels dans l’enceinte de la Ville d’Esch et ce les jours ouvrables à partir de 19.00 heures, les dimanches et jours fériés....Ech well mei wessen


PRESSEMITTEILUNG

Petition!
Gratis parken in Esch-Alzette an Samstagen!

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, dass Lieferwagen und Lastkraftwagen ab 19.00 Uhr an Werktagen sowie ganztags an Sonn- und Feiertagen nicht mehr in Esch parken dürfen....Ech well mei wessen


Pressemitteilung

Escher Schöffenrat gegen die Interessen des Handels !
In der Gemeinderatssitzung vom Freitag, 25.04.2008 wurde ein Reglement verabschiedet, welches das Parken der Firmenlieferwagen nachtsüber sowie an Sonn- und Feiertagen verbietet....Ech well mei wessen


Fro un den Escher Schäfferot iwwer d'Soumissioun am Kontext mam Bau vum Parking enner der Brillplaz

Esch / Uelzecht, de 16. am Mee 2008

Un de Schäfferot vun der Gemeng

betrëfft: Fro un de Schäfferot

Madam, Här,

Opgrond vum interne Gemengereglement vum du 23 am Ouschtermount 1990, bieden ech Iech, mer folgend Froen ze beäntwerten:

Aus engem Artikel aus der Press woar gewuer ze ginn, datt den Bauhär, deen den Zouschlag kruut fir de Parking enner der Brillplaz ze bauen, aus zumindest kuriéise Grënn aus dem Projet eraus ass....Ech well mei wessen


Pressemitteilung

Escher Schöffenrat gegen die Interessen des Handels !
In der Gemeinderatssitzung vom Freitag, 25.04.2008 wurde ein Reglement verabschiedet, welches das Parken der Firmenlieferwagen nachtsüber sowie an Sonn- und Feiertagen verbietet....Ech well mei wessen


Gemengeroot vum 25.04.2008

Motioun fir op de Samschdescher kennen gratis zu Esch parken...Ech well mei wessen


Conseil communal du 22 février 2008
Gemengerootssetzung vum 22. 2. 2008

Diskussioun iwwert d’réforme administrative, iwwer de conseil de recrutement an den ARCELOR-Pavillon

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Dem Här Braz och Félicitatioune fir seng Explikatiounen. Mäi Papp sot ëmmer: “Wann ee vun der Majoritéit esou laang schwätzt, mécht hien dat gewéinlech entweder, fir d'Oppositioun midd ze maachen, dass et séier zur Ofstëmmung kënnt, oder et ass eppes am Busch”....Ech well mei wessen


Aentwert vum zoustännege Schäffen op d’Fro vum 5. am Spierkel 2008 iwwer d’Zoustänn an enger Klass an der Lallénger Schoul

Monsieur le conseiller communal,

Nous référant à votre lettre du 5 février 2008, nous nous permettons de vous informer qu’à l’instar des visites de M. Jean Tonnar dans les mois précédents, une nouvelle visite des lieux a eu lieu en présence de M. Henri Hinterscheid, échevin, en date du 8 février 2008 et une deuxième en date du 13 février avec M. Luc Everling, architecte de la Ville....Ech well mei wessen


Aentwert vum zoustännege Schäffen op d’Fro vum 5. am Spierkel 2008 iwwer d’Schléissung vun der öffentlecher Toilette op der Escher Goar

Réponse du Collége échevinal sur une question concernant la fermeture de la toilette publique dans la gare d’Esch...Ech well mei wessen


Gemengerootssëtzung vum 18. am Hartmount 2008
Diskussioun iwwer d’Foyeeën fir Obdachloser

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Esou sozial an esou guttwëlleg wéi déi Konventioun och kléngt, huet se fir mech ëmmer dee battere Bäigeschmaach, dass am Fong de Finanzement vun engem nationale soziale Problem deelweis op d'Gemengen ofgewälzt gëtt. An ech sinn einfach der Meenung, dass de Stat misst aleng an der Verantwortung stoe wéinst deene Politiken, déi hie mécht. Wéinst där Sozialpolitik, Aarbechtsmaartpolitik, Edukatiounspolitik an och Wunnengspolitik bestinn all déi Problemer. Doduerch leien d'Leit op der Strooss....Ech well mei wessenPages: << Prev 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next >>