Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Lieserbréif vum Här Bert Rota vu Bieles

Grénge Parkingterror zu Esch

Wuelgemierkt, keen ass géint eng noutwenneg Verkéiers- a Parkuerdnung.

Och kontestéiert keen, dass ee beim Falschparken, am Fall vu Behënnerung vun der Zirkulatioun, sief et vun de Gefierer oder vun de Foussgänger, eng adäquat Strof soll verpasst kréien....Ech well mei wessen


Gemengrootssëtzung vum 16. am Wantermount 2007

Diskussiounsthemen:

1: Spidoolsfusioun

2. Dagesbetreiung vu Kanner (Maisons de relais)

3. Wunnéngszoulag vun 74,76 Euro fir Paschtéier...Ech well mei wessen


Interventiounen an der Gemengerotssëtzung vum 29. am Wäinmount 2007

Déi nei Bréck an de Park, Site Belval an Terres Rouges, Erofsetzen vum Taux vun der Gewerbesteier, Verkéiersreglement...Ech well mei wessen


Pressemitteilung / Leserbrief

Soziales aus dem Escher Gemeinderat

Nachdem die rot-grüne Majorität im Escher Gemeinderat den Escher Bürgern 6 Millionen Euro Taxenerhöhung aufgebrummt hatte, war gleichzeitig eine Million davon als Kompensation für sozial schwache Familien gestimmt worden....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 24. am Wäinmount 2007 iwwert d'schoulesch Infrastukturen

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Ech erlabe mer dann awer op eng Infrastruktur zréckzekommen, déi och hei hätt kënnen drastoen, an déi schonn eng Kéier am Plan sectoriel vun de Lycéeën drastoung.
An zwar ass dat de Lycée, dee virgesi war op Esch-Terres Rouges....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op d'Fro iwwer de Kaméidi, deen nuets duerch d’Gidderzich zu Esch verursaacht gëtt,

an de Kommentar dozou

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 1991 du 19 septembre 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Stellungnahmen an der Gemengerootssëtzung vum 28. am Hierschtmount 2007, iwwer

Den Geschäftszenter zu Wickréng

nei Projeeën am Kontext mat der regionaler Zesummenarbecht


Immeubel Eck Buerestroosst - Brillstrooss - BVD Prince Henri...Ech well mei wessen


Stellungnahmen an der Gemengerootssëtzungen vum 28. am Hierschtmount 2007, iwwer

Den Geschäftszenter zu Wickréng

nei Projeeën am Kontext mat der regionaler Zesummenarbecht


Immeubel Eck Buerestroosst - Brillstrooss - BVD Prince Henri...Ech well mei wessen


PRESSEMITTEILUNG zur Gemeinderatssitzung vum 19. Oktober 2007

Escher Koalition: Rot-grün-neoliberal
6 Millionen Euro Taxenerhöhung für die Bürger, Geschenke an die Wirtschaft!

In der Gemeinderatssitzung vom 19. Oktober 2007 hat die Escher Koalition wieder einmal gezeigt, wessen Brot sie isst....Ech well mei wessen


Äntwert vum Verkéiersschäffen Felix Braz op eng Fro vum 9. am Heemount 2007 un de Schäfferoot, am Kontext mat de Foussgängerzonen zu Esch duerch déi emmer méi Autoen fueren

Esch-sur-Alzette, le 2 août 2007

Monsieur le Conseiller communal,

En réponse à votre question écrite du 9 juin 2007, nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :

Vous avez tout à fait raison de souligner qu’il n’est pas admissible que les limitations d’accès aux zones piétonnes prévues par la règlementation communale ne sont pas respectées et que les infractions ne sont que rarement sanctionnées....Ech well mei wessenPages: << Prev 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next >>