Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro un den Transportminister iwwer d'Gidderzig déi zu Esch Nuechts zirkuléieren

Här President,
Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister weider ze leeden:

D’Nuechtsrou an en gesonde Schloof si fir d’Menschen, besonnesch déi, déi musse schaffe goen, eminent wichteg fir de Biorythmus. Doofir sinn zum Beispill um Flughafen d’Nuechtsflig verbueden....Ech well mei wessen


COMMUNIQUE DE PRESSE
Eschois méfiez vous !!!
Les populistes de droite vous guettent!

Lors d’une récente émission de télé diffusée à partir de la ville d’Esch, les représentants de l’adr, ont dévoilé leur vraie face....Ech well mei wessen


PRESSEMITTEILUNG
Escher gebt acht !!!
Rechtspopulisten in Anmarsch

In einer rezenten Fernsehsendung aus Esch ausgestrahlt, haben die Vertreter der alternativ demokratischen Reformpartei ihr wahres Gesicht gezeigt....Ech well mei wessen


Betrëfft: Fro un de Schäfferoot iwwer d'Sëcherheet vun de Foussgänger an den Foussgängerzonen

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Obwuel datt an de Foussgängerzonen an der Uelzechtstrooss an an der Brillstrooss absolute Fuerverbuet ass, ausser de Liwwerzäiten bis 10.00 Auer mueres, gëtt ët nach ëmmer Leit déi sech nët drun halen....Ech well mei wessen


Betrëfft: Fro un de Schäfferoot iwwer den Denkmolschutz

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

An der zoustänneger Chamberkommissioun gët un engem Gesetzprojet gebastelt, fir eventuell Gebeilechkeeten déi 50 Joer aal sinn, respektiv virun 1914 gebaut gouwen, je no Zoustand ënner Denkmolschutz ze stellen respektiv en Inventar dovunner ze erschléissen....Ech well mei wessen


Sëcherheet an Esch, de Schäfferoot mengt se wir gudd !
Hei hir Argumenter!

Monsieur le conseiller communal,

En réponse à votre question du 3 mai 2007 concernant la sécurité à Esch-sur-Alzette, nous tenons à vous communiquer les commentaires suivants :

Dans votre introduction, vous remarquez que la Ville d’Esch-sur-Alzette se voit confrontée de plus en plus à des activités criminelles....Ech well mei wessen


Le prix de l’électricité dans la commune d’Esch

Monsieur le conseiller communal,

En réponse à votre question écrite du 8 mai 2007 relative au prix de l’électricité, nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :...Ech well mei wessen


Betrëfft: Froen un de Schäfferot

Madam, Här,

A Bezug op d’internt Gemengereglement, bieden ëch de Schäfferot mer op folgend Froen ze äntwerten:

D’CEGEDEL huet ugekënnegt, datt d’Gesellschaft gewëllt ass hir Stroumpräisser 3 bis 4 Prozent ab 1. am Heemount 2007 erofsetzen....Ech well mei wessen


Das Aus des Areals Terre Rouge?

Lyzeum wird nicht gebaut, EU-Beihilfen zwecks Urbanisierung wurden nicht beantragt!...Ech well mei wessen


La fin des sites de Terre Rouge ?

La construction d’un lycée annulée, pas de demande introduite pour des aides financières européennes pour le réaménagement des sites Terre Rouge !...Ech well mei wessenPages: << Prev 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next >>