Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Réponse de Monsieur le Ministre des Travau Publics à la question parlementaire no 1455 du 7 décembre 2006 de l'honorable député Monsieur Aly Jaerling

Als Äntwert op die parlamentaresch Ufro vum Här Deputéierten Aly Jaerling kann ech folgendes soen :

Als éischt ass kloer ze stellen, dat dës Fro sech op zwee verschidden Siten bezéien, déi direkt niewendeneen leien....Ech well mei wessen


Parlamentaresch Fro iwwer d'Zukunft vum Site Terre Rouge

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Bauteminister weider ze leeden:

D’Regirung huet ugekennegt en neien Lycée op Esch-Belval ze bauen, waat begréissenwert ass an dem Site eng zousätzlech Attraktivitéit gett.
Dem Site Esch-Belval ginn all Méiglechkeeten un Infrastrukturen ugebueden, den Site Terre Rouge zu Esch schéngt lues awer secher a Vergiessnes ze geroden....Ech well mei wessen


PRESSEMITTEILUNG

Keine Gratisausstellung des biometrischen Passes
Kostendeckungsprinzip wird zur Regel!

Der Gesetzgeber fordert, dass jeder Bürger sich ausweisen muss, Reisende sind zudem noch auf einen Reisepass angewiesen....Ech well mei wessen


PRESSEMITTEILUNG
Erneute Taxenerhöhungen für die Escher als Geburtstagsgeschenk zur Jahrhundertfeier ?

Nachdem schon zwei saftige Taxenerhöhung ins Haus standen, plant die rot-grüne Koalition einen erneuten Kahlschlag in den Börsen der Escher Bürger!...Ech well mei wessenPages: << Prev 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next >>