Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun zum Budget 2011 den 17.12.2010

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madamer Buergermeeschter. Virop mol Félicitatiounen un d'Servicer déi eis wéi ëmmer déi exemplaresch Dokumentatioun zum Budget preparéiert hunn. Dobäi wëll ech awer wéi ëmmer ervirsträichen, dass d'Servicer net verantwortlech si fir déi falsch politesch Prioritéiten déi sech an dëser Budgetsvirlag erausschielen.

Äre Slogan fir dëst Joer „Manner wier net genuch“, mä méi wier awer och näischt ze vill, wa mer se hätten....Ech well mei wessen


Gemengeroot vum 3.12.2010

Daagesuerdnung

Integratioun

Neit Gemengereglement

Scolariséierung vu Kanner aus aneren Gemengen

Daagesuerdnung

Aly Jaerling (Indépendant): Jo, zum Ordre du jour. Ech mengen ech hunn Iech dat jo scho schrëftlech eraginn, dass alt erëm eng Kéier eng Deliberatioun vun engem Conseiller déi gefrot ginn ass, als leschte Punkt steet, wou mer eis awer eens waren, dass mer déi géifen awer net hannenhi setzen, mä zumindest vir oder an d'Mëtt géif ech dann awer elo eng Modifikatioun vum Ordre du jour froe fir meng, dee Punkt deen ech op den Ordre du jour setze gelooss hunn, méi vir ze huelen....Ech well mei wessen


Äentwert vum Escher Schäfferoot op eng Fro vum 23.11.2010 iwwer d’Sëcherheet an Esch

Monsieur le Conseiller communal,

Par la présente, nous accusons réception de votre lettre du 23 novembre 2010 au sujet des bandes rivales au sud du pays.

Vu l’importance de votre question, celle-ci a été portée directement à l’ordre du jour du comité de prévention qui s’est réuni en date du 3 décembre passé....Ech well mei wessen
Fro vum 10.12.2010 un den Escher Schäfferoot iwwer de Velodrom

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Aus zouverlässeger Quell ass gewuer ze ginn, datt den Escher Schäfferot sein Intérêt ugekënnegt huet fir de geplangten Velodrom op Escher Territoire ze installéieren, an zwar op d’Lentille Terre Rouge....Ech well mei wessen


Escher Gemengerotsëtzung vum 19.11.2010
Schoultax fir Kanner aus anere Gemengen
Wandmilleprojet
Ze vill héich zousätzlech Devien

Schoultax fir Kanner aus anere Gemengen

Aly Jaerling (Indépendant): Madame Buergermeeschter, wat mer hei elo maachen, dat ass mir ginn zréck. Mir féieren erëm e Minerval an.
Schäffe Jean Tonnar (LSAP): Guer net.
Aly Jaerling (Indépendant): Ma dach, eng Taxe scolaire ass e Minerval. Et ass eng Taxe déi bezuelt gëtt fir Kanner déi hei an Esch an d'Schoul kommen....Ech well mei wessen


Fro vum 23.11.2010 un den Escher Schäfferoot iwwer d'Sëcherheet an Esch

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Emmer méi Aussoen vu Bierger awer och en Zeitungsartikel weisen drop hinn, datt et am Süden vum Land awer besonnesch zu Esch, rivaliséierend delinquent Banden ginn, dorënner och Jugendlecher, déi permanent d’öffentlech Sëcherheet stéieren an de Bierger Angscht maachen....Ech well mei wessen


Pressemitteilung - Leserbrief vom 31.10.2010
Escher Finanzsituation
In Richtung ärmste Stadt des Landes

Der Escher Schöffenrat hat eine Zwischenbilanz der finanziellen Situation der Gemeinde vorgelegt, welche nicht gerade in Euphorie verfallen lässt!

Eine Anleihe von 15 Millionen € muss jetzt ab November herhalten in der Escher Gemeinde herhalten, um das aktuelle Haushaltsdefizit von rund 16 Millionen € gerade zu biegen. Voraussichtlich soll das Haushaltsdefizit sich um die 11 Millionen € einrenken, wenn die vorgesehenen Einnahmen sich konkretisieren sollten....Ech well mei wessen


Escher Gemengerotsëtzung vum 24.09.2010
Dagesuerdnung
Jugendkommunalplang
Sozialamt
Terrassereglement
Lëtzebuerger Pavillon op Esch?
Taux vun der Gewerbesteier

Aly Jaerling (Indépendant): Jo, zum Ordre du jour. Ech menge mir hunn hei ofgemaach, dass wann e Conseiller eppes op den Ordre du jour setzt, dass dat soll am Ufank vun der Sitzung gemaach ginn. D'leschte Kéier ass dat schonn net gemaach ginn, dunn hu mer dat hei redresséiert.

Elo haut ass meng Interventioun Punkt 15. Dat ass awer net am Ufank vun der Sëtzung. Ech géif mengen, dass mer eis awer un dat sollen hale wat mer ofgemaach hunn an dofir verlaangen ech, dass mäi Punkt awer dann, deen ech op den Ordre du jour setze gelooss hunn, éischter kënnt....Ech well mei wessen


Fro vum 12.09.2010 un den Escher Schäfferoot iwwer d'Ursach vum Ofschafen vun der Biergerstonn.

D'Biergestonn woar eng Méiglechkeet fir de Bierger sëch mat engem Member vum Schäfferoot zu engem bestëmmten Zäitpunkt kënnen ze treffen....Ech well mei wessen


Fro vum 06.09.2010 un den Escher Schäfferoot iwwer méiglech Implantatioun vu Wandmillen um Galgebierg

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

D’Regierung ass beméit ëmmer méi an Richtung Alternativenergien ze investéieren, wéi zum Beispill an Wandmillen.

Och verschidde Gemengen hei am Land sinn amgangen op deen Wee ze goen, an op EU-Plang ginn och esou Bestriewungen ënnerstëtzt....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>