Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Eis Minettsgrouwen

63En Stéck Esch awer och de Grondsteen vun eisem Wuelstand...Ech well mei wessen


En Stéck Esch

60Mineur aus dem 19. Jorhonnert...Ech well mei wessen


Punkt op der Dagesuerdnung vun der nächster Escher Gemengerotsëtzung

Well d’Äenferten vum Schäfferot den 25.08.2010 op d’Froen vum 27.07.2010 net détailléiert genug woaren, an nach eng Rei Froen opstinn, ass en Punkt op Dagesuerdnung vun der nächster Gemengerotsëtzung ugefroot ginn, fir genau Opklärung ze kréien iwwer d’Noutwendegkeet fir d’Acquisitioun vum Lëtzebuerger Pavillon vu Shanghai an den domadder verbonnenen Käschtepunkt !

Well de Gemengerot ass d’éischt Instanz an der Gemeng, an duerf net iwwergange ginn !

Dofir ass nofolgend Motioun déponéiert ginn !...Ech well mei wessen


Äntwert vum 25.08.2010 op eng Fro vum 27.07.2010 iwwer d’Aquisitioun vum Lëtzebuerger Pavillon zu Shanghai

Monsieur Aly Jaerling, Monsieur Dan Codello,
Conseillers Municipaux de la Ville d’Esch-sur-Alzette

Objet: Réponse à vos lettres au Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville d’Esch-sur-Alzette concernant le rapatriement du pavillon luxembourgeois sur le territoire de la Ville d’Esch-sur-Alzette et l’invitation de l’Université du Luxembourg à participer activement au Symposium internantional sur le thème: “Better Campus, Better City: Learning for a Sustenaible Future”....Ech well mei wessen


Äenfert vum Escher Schäfferoot den 23.07.2010 op eng Rei Froen iwwer den Oflaf vun der Fête de la Musique an de Festivitéiten vum Nationalfeierdaag zu Esch

Betrefft: Äre Bréif un de Schäfferoot vum 13. Juli mat Bezuch op d’Fête de la Musique an de Nationalfeierdaag

Här Jaerling,

Et deet eis Leed dat dei uewegenannte Festiviteiten Iech nët gefall hun an dass dir sou vill drun auszesetze fond hudd.

Fir unzefänken wëll de Schäfferoot seng generell Zefriddenheet iwer dëss zwou Manifestatiounen ausdrecken, dei vu ville Saiten eng breet Akzeptanz an eng grouss Zoustëmmung fond hun....Ech well mei wessen


Interventioun vum 09.07.2010 am Gemengerot

Schoulorganisatioun

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter, och Merci dem Här Schoulschäffe fir déi Explikatiounen an och vu menger Säit aus Félicitatiounen.
Buergermeeschter Lydia Mutsch (LSAP): Kënnt Dir e bësse méi roueg sinn, et héiert een den Här Jaerling ganz schlecht.
Aly Jaerling (Indépendant): Dat ass zwar net esou dramatesch, mä bon....Ech well mei wessen


Interventioun am Gemengerot vum 02.07.2010

Zousätzlechen Délai fir d’Erstellung vun engem neien PAG (plan d’aménagement général)

Emprunt

Wielerpass fir all nei Wieler

Relatiounen tëschend dem Gemengerot an dem Schäfferot an dem Schäfferot mat de Bierger...Ech well mei wessen


Interventioun vum 11.06.2010 am Gemengerot

Korrespondenz

PAP Cactus

Neibesetzung vum Syndicat d’Initiative

Adaptatioun vum Waaserpräiss

Personalfroen...Ech well mei wessen


Fro vum 27.07.2010 un den Escher Schäfferoot iwwer d'Âcquisitioun vum Lëtzebuerger Pavillon zu Shanghai

Un de Schäfferoot Gemeng Esch/Uelzecht

Dir Dammen an Hären,
Mech op eist internt Gemengereglement stäipend, bieden ech de Schäfferoot mer ob nofolgend Froen ze äntwerten:

Ech hunn Kenntnis dervu krut, datt d’Escher Gemeng sech wëllt um Lëtzebuerger Pavillon zu Shanghai présentéieren.
D’Acquisitioun vum Lëtzebuerger Pavillon zu Shanghai, wa se sollt wiirklech stattfannen, werft fir mëch awer eng Reih Froen op!...Ech well mei wessen


Froen vum 13.07.2010 un den Escher Schäfferot iwwer d'Organisatioun vun der "Fête de la musique" an dem Nationalfeierdaag

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

An engem Artikel „ Armes Esch“ an enger Escher Dageszeitung vum 24. am Brochmount 2010, ass esouwuel d’Organisatioun vun der „Fête de la musique“ wéi och déi vun eisem Nationalfeierdaag uerg kritiséiert ginn.

Bei der „Fête de la musique“, keen Programm, keen Plang, keen Catering, keng Stëmmung, keng Leit, schlecht Akustik, em 22.00 Auer woar Schluss....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>