Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Interventioun am Gemengerot vum 10.05.2010

Geplangten Akafszenter zu Léiwéng
Videosurveillance zu Esch

Akafszenter zu Léiwéng

Aly Jaerling (Indépendant): Jo, Madame Buergermeeschter, mol fir d'éischt, ech soe mir haten eng Diskussioun hei iwwer Wickreng a wann ech elo d'Entwécklung gesinn, dann deet et mer leed, dass ech deemools menge gudde léiwe Parteikollegen nogelauschtert hunn an dat matgestëmmt hunn, also géint de Projet Wickreng.

Dat deet mer haut wierklech leet an ech wëll mech och bei all deene Leit entschëllegen déi dovunner betraff gi sinn.
Mä wat ech hei elo gesinn, hei lafe mer elo erëm an eng ähnlech Prozedur eran. Mir ginn hei elo iwwerfall mat engem Punkt um Ordre du jour, Projet du Centre commercial à Livange....Ech well mei wessen


Pressemitteilung - Leserbrief
Gemeinderat Esch-Alzette

Trennung der Gewalten?

Beim Punkt Korrespondenz der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung vom 11.06.2010, wurde dem Schöffenrat die Frage gestellt, welche Schriftstücke den Gemeinderäten eigentlich zugänglich wären....Ech well mei wessen


Interventiounen an der Gemengerotsëtzung vum 23.04.2010

Projet Nonnewisen

Kompetenzen vun de Gemengenagenten (Pecherten)

Projet Nonnewisen

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Ech freeë mech, dass d'CSV elo hiren Accord ginn huet zu deem Projet hei. Ech menge da si mer um séchere Wee.
Ech wëll och elo mol hei soen, ech mengen dass ech ugangs wéi ech an enger anerer Fonctioun hei souz net waarm war fir dee Projet, ech muss awer elo éierlech soen, dass ech meng Meenung muss revidéieren an nëmme ka begréissen, dass et e gudde Projet ass an dass et och e Projet ass deen am Fong d'Escher Gemeng wierklech wäert weider bréngen....Ech well mei wessen


Esch/Uelzecht, den 13.01.2010

Un de
SCHÄFFEROOT VUN DER
GEMENG ESCH/UELZECHT

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

7.720 Fraen an 6.808 Männer bezéien hei am Land Mindestakommes.

16.000 Persounen hun Urecht op Heizkäschtenzouschëss am Land....Ech well mei wessen


Nëmmen deelweis Äentwert vum 26.04.2010 vum Escher Schäfferot, op eng Fro déi den 13.01.2010 gestallt gouw, also viru 4 Méint!

Betrëfft: Froen un de Schäfferoot

Häer Gemengeroot,

Als Äntwert op Äere Bréif vum 13. Januar 2010 reeche mäer Äech mat dësem Bréif déi Données weider wouriwwer eis Servicer verfügen.

Déi effektiv Chifferen bezéien sech op den Exercice 2008....Ech well mei wessen


Äentwert vum Escher Schäfferot op eng Fro vum 13.03.2010 iwwer d’Konzessioune vun den Apdikten

Här Conseiller,

Betreffend är Froe vum 13. Mäerz 2010 zu de Konzessioune vun den Apdikten, kënne mer Iech déi folgend Äntwerte ginn:...Ech well mei wessen


Fro vum 19.03.2010 un den Escher Schäfferot

Et gett keng Behënnerteparkplaz am Quartier Gare zu Esch, wéisou?

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Am Garer Quartier, méi speziell an der Avenue de la Gare an um BVD Kennedy an der Géigend vun der Gare gëtt ët keng Behënnerteparkplaz....Ech well mei wessen


Punkt fir op d'Dagesuerdnung vun der nächster Gemengerotssëtzung zu Esch

Méi Kompetenzen fir d'Gemengenagenten, jo oder Neen?

Un de Schäfferot:

Betrëfft: Dagesuerdnung vun der nächster Sëtzung vum Gemengerot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech folgende Punkt an Dagesuerdnung vun der nächster Gemengerotsëtzung ze integréieren:

Informell Diskussioun iwwer déi geplangten Kompetenzerweiderung vun den Gemengenagenten (Pecherten)....Ech well mei wessen


Fro vum 13.03.2010 un den Escher Schäfferot

Firwaat sinn 5 vun 8 Apdikten an Esch am Zentrum regruppéiert an nët opgedeelt iwwer ganz Esch am Interessen vun de Leit?...Ech well mei wessen


Escher Gemengerot vum 05.02.2010

Nuetsënnerdach fir Leit an Nout
Kaaf vun verschidden ze deier Gebeilechkeeten


Nuetsënnerdach fir Leit an Nout
Aly Jaerling (Indépendant): Merci och der Madame Spautz, Félicitatioune Madame Spautz, fir deen explizitte Rapport.
E Rapport deen awer ëmmer erëm, och wa mer de Rapport iwwert d'Sozialsituatioun an Esch virbruecht kréien, ëmmer méi bedenklech stëmmt a wou ee sech dann awer och als Gemengeconseiller muss bewosst sinn, dass et net duergeet fir elo einfach ze soen, elo maache mer en Abrisud an dann hu mer eist gemaach....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>