Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Eng Propositioun vir op Dagesuerdnung vun der Gemengerootsëtzung vum 15.01.2010

Léisung vum Parkproblem fir Hëllefsdéngschter an Dokteren bei Hausbesiich fir den Patienten ze hëllefen mat enger dementspriechender Motioun, déi de Schäfferoot opfuerdert en speziellt Parkregelemnt auszeschaffen fir Hëllëfsdénschter esou wéi daat an der Gemeng Etterbeek an der Regioun Bréissel an der Belsch scho besteet.

Hei déi Motioun!...Ech well mei wessen


Äentwert vum 22.12.2009 vum Escher Schäfferot op eng Fro vum August 2009 iwwer d’Sëcherheet am Velosystem vun der Gemeng Esch

Monsieur le Conseiller communal,

En réponse à votre question écrite relative au nouveau système de vélos Vel’Ok nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :
Le collège échevinal se réjouit de vous informer certes avec un certain retard mais avec l’avantage de pouvoir présenter un premier bilan fiable.
Le système bénéficie d’un franc succès.
Depuis septembre, le système a comptabilisé près de 13.000 ( !) utilisations et bientôt 500 personnes l’ont adopté.
Le vandalisme est pratiquement réduit à zéro.
Quant à vos questions :...Ech well mei wessen


Fro vum 18.08.2009 un den Escher Schäfferot iwwer d'Sëcherheet am neien Velosystem

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

D’Escher Gemeng huet de Bierger nei Veloën zur Verfügung gestallt, mat engem neien Detektiounssystem, waat d’Identifizéierung vum Benotzer méi effizient mëcht....Ech well mei wessen


Pressemitteilung respektive Leserbrief

Escher Gemeindebudget

450 000 Euro aus der Gemeindekasse an einen Privatunternehmer und keiner redet darüber!

Die Majorität, LSAP und Grüne, des Escher Gemeinderates, hatte mit der Zustimmung von CSV, DP und „Déi Lénk“ einem Bauunternehmer eine Bürgschaft zum Bau von zwei Parkhäusern gewährt....Ech well mei wessen


Gemengerotsëtzung vum 27.11.2009

Kaaf vun der Casa d’Italia

Gender Budgeting

Sozialamt...Ech well mei wessen


Gemengerotsëtzung vum 23.10.2009

Zur Daagesuerdnung

Emprunt fir Südsrom

Iwwerschreidung vun Devien

Situatioun an de Nonnewisen

Parksitutioun zu Lalléng wéint der Grippimpfung

Aly Jaerling (Indépendant): Madame Buergermeeschter, zum Ordre du jour....Ech well mei wessen


Escher Gemengerotsëtzung vum 25.09.2009

Avis vum Gemengerot iwwer den Zoustand vun de Waasserleef

Statut vun de Salarieeën op der Gemeng

D’Hiewesätz vun der Grondsteier an der Gewerbesteier...Ech well mei wessen


Interventioun am Escher Gemengerot an der Sëtzung vum 10.07.2009

Schoulorgansiatioun
Pluriannulae Budget
Verkéiersreglementer

Schoulorganisatioun
Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Här Braz. Et gëtt bei der Ëmsetzung vun deem neie Schoulgesetz eng Rei prinzipiell Iwwerleeungen, déi jo awer och vun enger Gewerkschaft vun den Éducateuren, vun den Enseignanten ervirbruecht gëtt....Ech well mei wessen


Gemengerotsëtzung vum 03.07.2009

Erhéihung vun de Loyeeën

Chancegläichhet bei der Astellungspolitik bei Gemengen a Staat...Ech well mei wessen


Gemengerotsëtzung vum 19.06.2009

D’Renovatioun vum Theater
D’Finanzsituatioun an déi sozial Situatioun
De Pavillon um Gaalgebierg...Ech well mei wessenPages: << Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>