Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum Schäfferot vum 24.12.2008 op eng Fro vum 25.08.2008 iwwert Problemer am Etat civil vun der Escher Gemeng

Monsieur le conseiller communal,

En réponse à votre question écrite du 25 août 2008, nous sommes en mesure de vous fournir la réponse suivante :

Le collège échevinal a pris le soin de rencontrer les personnes pour les quelles vous vous êtes engagé à travers vos questions écrites....Ech well mei wessen


Äentwert vum 16. am Chrëschtmount 2008 vum Escher Schäfferot op eng Fro vum 14.10.2008

fir d’Geschäftsleit duerch eng Reduzéierung vun de Gemengetaxen ze indemniséieren, déi duerch en Chantier Schued erleiden wann de Clienten de Accés zum Geschäft erschwéiert gett....Ech well mei wessen


Äentwert vum 16. am Chrëschtmount 2008 vum Escher Schäfferot op eng Fro vum 23.10.2008 iwwer d’Versëcherung wann enger Persoun en Accident op Gemengenterrain geschitt duerch onzouräichend Sëcherheetsmesuren.

Här Conseiller,

Betreffend är Froe vum 23. am Wäinmount 2008 wat Accidenter an Assurance betrëfft, kënne mer Iech déi folgend Äntwerte ginn :...Ech well mei wessen


Interventiounen am Gemengerot vum 10. am Wäinmount 2008

Intervetiounen iwwer:

Gandzdaagschoul
Liaisioun Esch-Belval Esch-Zentrum
Tram fir de Süden
Motioun iwwert Dauer vun de Gmengerotsëtzungen
Ausbezuelen vun der Prime d’acquisition, an Motioun dozou, déi eestëmmeg ugeholl gouw
Uerdentlech Subsiden fir Sportveräiner
Taux vun der Gewerbesteier...Ech well mei wessen


Fro vum 23.10.2008 un den Escher Schäfferot am Kontext mat enger Assurance wann een Bierger en Unfall erleid duerch net ofgesëchert Gemengenplazen.

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

Verschiddentlech kënnt et viir, datt Bierger sech verletzen duerch net ofgesëchert Verdéiwungen oder soss Bauschied op kommunale Plazen respektiv Stroossen....Ech well mei wessen


Fro vum 17.10.2008 un den Escher Schäfferot iwwer d'Ännerung vum Numm vum Zugarrêt Beval Unsines an Belval Université

Betrëfft: Fro un de Schäfferoot

Mech op eist internt Gemengereglement steipend, bieden ech Iech mer dës Froën ze beäentwerten:

An enger Äentwert op eng parlamentaresch Fro, gett matgedeelt, datt déi Verantwortlech vun der Gemeng Esch Demandeur gewiescht wiren, fir den Zugarrêt Belval Usine an Belval Université emzebnennen....Ech well mei wessen


Äentwert vum 03.09.2008 vum Schäfferot op eng Fro am Kontext mat Problemer, déi en Communiqué vum Geschäftsverband opgeworf hat

Här Conseiller,

Betreffend Är Fro vum 21. Juni 2008 zum Bréif vum Escher Geschäftsverband, kënne me Iech déi folgend Äntwerte ginn :

1) De Bréif vum Escher Geschäftsverband war kee « Bréif » an deem Sënn, mä e « Communiqué ».
Dem Schäfferot ass dese Communiqué net zougestallt ginn.
En huet en awer iwwert Dagespress zur Kenntnis geholl an dorop reagéiert....Ech well mei wessen


Fro vum 16.09.2008 un d'Regierung iwwer d'Emännerung vum Numm Belval Usine an Belval Université

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Staatsminister respektiv un déi zoustänneg Ministeren weider ze leeden:

Op enger Pressekonferenz iwwer Belval Mobil woar geuwer ze ginn, datt de Site Belval Usine demnächst soll an Belval Université embenannt ginn....Ech well mei wessen


Eng Zousatzfro vum 16.09.2008 iwwer Ofrapparbechten bei den Héichiewen op ARBED Belval

Betrëfft: Froen un de Schäfferot

Madame, Häer,

Mëch beruffend op d’Gemengegesetz an op d’internt Gemengereglement, bieden ëch de Schäfferot mer op folgend Froen ze äntwerten:

Op eng Fro vum 05.07.2008 iwwer Ofrapparbechten bei den Héichiewen op ARBED Belval, huet de Schäfferot geäntwert, et wir den 07.04.2008 ausgestallt ginn un den Fonds Belval fir Ofrapparbechten....Ech well mei wessen


Äentwert vum Schäfferot zu Froen iwwer d’Ofrapparbechten bei den Héichiewen op ARBED Belval, an Kommentar zu der Äentwert.

Esch Uelzecht, de 15. September 2008

Här Conseiller,

Betreffend Är Fro vum 5. Juni 2008 kënne mer Iech folgend Äntwerte ginn :

1) Et ass keng Autorisatioun un de Fonds Belval erstallt gin vum Schäfferot den 7. Abrëll 2008....Ech well mei wessenPages: << Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next >>