Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Lettre au Collège échevinal concernant la façon irrespectueuse par la quelle différents agents d l'Etat civil traitent les demandeurs de nationalité

JAERLING Aly Esch-sur Alzette le 25 août 2008

Au
COLLEGE ECHEVINAL
D’ESCH SUR-ALZETTE
B. P. 145
L-4002 ESCH-SUR-ALZETTE

concerne: question au Collège échevinal

Madame, Monsieur,

Me référant au règlement intérieur de la Commune, je vous prie de me répondre aux questions suivantes:

A plusieurs reprises des réclamations m’ont été adressées par des citoyens concernant la façon de traiter les demandes de naturalisation par le service de l’Etat civil et ce récemment encore....Ech well mei wessen


Äentwert vum Schäfferot op eng Fro am Kontext mat de Personalproblemer, déi an engem offene Bréif de 29. am Mee 2008 am tageblatt vun der Personaldelegatioun vun de Gemengefonctionnären an Gemengebeamten opgeworf gouwen

Monsieur le Conseiller

Le collège échevinal accuse réception de votre lettre du 17 juin 2008 concernant un communiqué de la délégation du personnel « fonctionnaire et employé » paru dans le quotidien luxembourgeois « tageblatt » en date du 29 mai 2008.

Par la présente je vous fais parvenir pour information une copie de la lettre réponse du 14 août 2008 que le collège échevinal a fait parvenir à la délégation.

Lettre du collège échevinal à la délégation du personnel « fonctionnaire et employé »....Ech well mei wessen


Interventioun vum 11. am Heemount 2008 kombinéiert mat enger Motioun fir kennen mat enger Parkscheiw eng hallef Stonn gratis an Esch ze parken fir kënne kleng Kommissiounen ze machen

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. De Problem ass, dass net nëmme Leit, déi an Esch kommen, mä och Escher Leit, et einfach net tolerabel fannen, dass, wa se iergendwou eng Kommissioun wëlle maache goen an hiren Auto wëllen an Esch parken, se dann direkt vum éischte Moment u mussen de vollen Tarif bezuelen. Fir eng Zäit, wou se guer net wëllen an Esch bleiwen....Ech well mei wessen


Interpellatioun vum 11. am Heemount 2008 iwwert d’Nuisancen, déi de Bierger duerch ëmmer méi staarke Kamédi operluecht ginn. Interpellant : Aly Jaerling

Eng Motioun gouw deponéiert fir datt déi Gemengeverantwortlech sollen beim Emweltminister awierken, fir Kamédischutz fir d’Leit ze garantéieren !


Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Et gëtt eng Rei Nuisancen, déi d'Liewensqualitéit an eiser Gesellschaft verschlechteren. Eng vun deenen Nuisancen ass de Kaméidi. An d'Fro stellt sech: Wat ass Kaméidi? Wéi verspiert deen Eenzelne Kaméidi?...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 11. am Heemount iwwert de Velosystem zu Esch

Aly Jaerling (Indépendant): Ech war vun Ufank un net begeeschtert vun deem ganze System, an ech sinn et och haut nach net. Ech sinn nach ëmmer der Meenung, dass een iergendwéi muss suicidaire sinn, fir an Esch mam Vëlo ze fueren. Ech ka mech nach un Zäiten erënneren – an dat ware schéin Zäiten –, wou vun de Schmelzen 2.000, 3.000 Vëloen all Mëttes ouni Problem duerch Esch gefuer sinn. D'Situatioun huet sech awer verännert mat den anere Verkéiersmëttelen....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 11. am Heemount 2008 iwwert de Bau vun engem ënnerirdesche Parking ënnert der Brillplaz.

Onakzeptabel Garantien aus Steiersouen ginn eng Promoteur zougestanen, fir en ënnerirdesche Parking ënnert der Brillplaz ze bauen

Aly Jaerling (Indépendant): Ech préparéieren Iech den Terrain, Här Huss. Ech mengen, et ass kloer, dass, wann ech net mat deem Parking ënnert dem Stadhaus d'accord war, ech och hei net d'accord sinn. Net, well e Parking gebaut gëtt....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 11. am Heemount 2008 iwwert de pluriannuale Budget vun der Escher Gemeng

Aly Jaerling (Indépendant): Madame Buergermeeschter, Merci. Ech hunn et elo grad erëmfonnt. Ech mengen, den Här Codello seet, dass déi hei Majoritéit hir Responsabilitéit géif iwwerhuelen. Et wier jo awer och schlëmm, wann Dir eis se géingt zouschieben.


Aly Jaerling (Indépendant): Ech wëll net hei an den Detail agoen, well wéi ëmmer hunn ech dat net gelies. Mä wann Der awer déi eng oder déi aner spezifesch Fro hutt, kann ech Iech awer drop äntweren, Här Codello....Ech well mei wessen


Diskussioun vum 11. am Heemount 2008 iwwert d’Schoulorganisatioun

Aly Jaerling (Indépendant): Merci, Madame Buergermeeschter. Et ass ëmmer schwéier, no zwee Leit ze schwätzen, déi eppes kennen. Meng fënnef schéinste Joren an der Schoul war d'2. Schouljoer. Dofir kann ech net bei allem mat schwätzen. Ech wëll awer net verfeelen, dem Här Tonnar ze félicitéiere fir déi gutt Aarbecht, déi hie mat senge Leit mécht....Ech well mei wessen


Interventioun vum 11. am Heemount 2008 iwwert déi ze grouss Dagesuerdnungen am Gemengerot

Aly Jaerling (Indépendant): Madame Buergermeeschter, zum Ordre du jour: Ech wëll net iwwert dee laangen Ordre du jour débattéieren, mä ech wëll einfach am Allgemengen iwwert d'Ordres du jour schwätzen, déi mer am Laf vum Joer hunn, déi sech ganz oft iwwert den Zäitraum eraus drängen, wou mer eis virgeholl hunn. A wou dann och esou compriméiert ginn, dass iergendwéi awer e bëssen an den Diskussioune gedrängt gëtt, fir séier fäerdeg ze sinn....Ech well mei wessen


Aentwert vum Escher Schäfferoot op eng Fro vum 07. 07.2008 iwwer en Bauprojet op der Lentille Terres Rouges.

Esch-Alzette, den 29. Juli 2008

M. Aly Jaerling
Conseiller Communal


Här Conseiller,

Betreffend är Fro vum 7. Juli 2008 zum Projet op der Lentille Terres –Rouges, kënne mer Iech folgend Äntwerte ginn:...Ech well mei wessenPages: << Prev 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>