Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum 10. am Wantermount 2008 vum Här Banneminister an dem Här Bauteminister op eng Fro vum 8. am Heemount 2008, iwwer Projeten am Kontext mat der Lentille Terre Rouge zu Esch.

Réponse commune du Ministre des Travaux publics et du Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire à la question parlementaire No 2676 du 8 juillet 2008 de l’honorable député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro vum 7.11.2008 un den Här Transportminister iwwer déi nei Prozeduren am Kontext vum Kaaf vun Occasiounsautoen aus dem Ausland

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Transportminister weider ze leeden:

Den 1. am Wantermount si nei Regelen iwwer d’Immatrikulatioun vun de Autoen a Kraaft getratt, esou wéi daat op der Internetsäit vum SNCT an engem Communiqué duergeluet gouw....Ech well mei wessen


Äntwert vum 6. am Wantermount 2008 vum Här Gesondheetsminister a Minister vun der Sozialer Sëcherheet op eng Zousatzfro, waat d’Placementer vun eise Rentefongen betrëfft

Réponse du Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale à la question parlementaire No 2877 du 4 octobre 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

La question de l’honorable Député se rapporte à des pertes éventuelles subies par la réserve de compensation dans le cadre de la crise financière internationale après le 19 décembre dernier....Ech well mei wessen


Fro vum 03.11.2008 un den Här Immigratiounsminister iwwert d'Fonctionnement vum Immigratiounsservice am Kontext mat den Aarbechts- an Openthaltsautorisatiounen.

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Dringlechkeetsfro un den Här Immigratiounsminister weider ze leeden:

Seit dem 1. am Wäinmount 2008 ass d’Gesetz a Kraaft laut dem den Immigratiounsminister esouwuel d’Arbechts- wéi och d’Openthaltsgenehmegungen akordéiere soll....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Minister fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung a vun der Madame Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d’parlametaresch Ufro no 2887 vum Här Deputéierten Aly Jaerling vum 7. am Wäinmount 2008 iwwert d’Ënnerstëtzung bei Héi

D’Parlamentaresch Ufro vum Här Aly Jaerling betrëfft déi staatlech finanziell Hëllefe fir Héichschoulstudenten.

Wann e Student seng Demande beim CEDIES gemaach huet, kritt en e Bréif heemgeschéckt an deem en de ganze Montant vu senger finanzieller Hëllef, sief et fir e Semester oder fir en akademescht Joer, matgedeelt kritt....Ech well mei wessen


Fro vum 29.10.2008 un d'Rgierung iwwer d'Zwangsrekrutéiert

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister weider ze leeden:


Viru kuerzem huet Lëtzebuerg den nationalen Kommémoratiounsdag gefeiert an ënnert anerem un d’Affer vun enger ganzer Generatioun vu jonke Lëtzebuerger geduecht déi si iwwert d’Zwangsrekrutéierung hu missen erdroen....Ech well mei wessen


Fro vum 29.10.2008 un den Här Gesondheetsminister iwwert eng eventuell Qualitéitsetude an eise Spideeler

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

An engem Interview, deen den Här Gesondheetsminister de 15. am Wäinmount 2007 fir d’Lëtzebuerger Land ginn huet (Titel: „Wir müssen noch besser werden“), gouw hien och ugeschwaat op d’Leeschtungsfähegkeet vun eise Gesondheetsstrukturen....Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheetsminister a vun der Ministerin fir Erzéihung a Beruffausbildung op déi parlamentaresch Ufro No 2816 iwwert d’Homologatioun vun Diplomer am Gesondheetswiesen.

Den éirewerten Deputéierten stellt verschidde Froen am Zesummenhang mat der Qualifikatioun an der Unerkennung vu Beruffer aus dem Gesondheetsberäich.

D’Basis fir d’Unerkennung vu professionnelle Qualifikatioune fir EU Bierger berout op enger europäescher Richtlinn aus dem Joer 2005 (directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles), an där all déi schonns virdru bestoend Richtlinnen zesummegeluecht gi sinn....Ech well mei wessen


Fro No 2886 vum 7. am Wäinmount 2008 iwwert Tubakpräventioun

Äntwert vum Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufor No 2886 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Benotzen vun ofschreckende Biller als Gesondheetswarnung op den Zigarettepäck

Den éirewäerten Deputiéierte schwätzt am Zesummenhang vun ofschreckende Biller, déi Groussbritanien als Gesondheetswarnung op den Zigartettepäck imposéiert, vun enger « Kampagne », a freet op Lëtzebuerg och esou eng Campagne virgesäit....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Justizminister vum 16.10.2008 op eng Fro vum 02.10.2008 am Kontext mat den héigen Oofgangsentschädegungen fir Bankdirekteren

Réponse de Monsieur Lux Frieden, Ministre du Trésor et du Budget, aux questions parlementaires urgentes No 2868 et 2869 du 2 octobre 2008 des honorables Députés Alex Bodry et Aly Jaerling...Ech well mei wessenPages: << Prev 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next >>