Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro un den Här Finanzminister iwwer d'Réckversëcherung vun 20.000 Euro fir all Spuerer

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Finanzminister weider ze leeden:

Laut Aussoen vum Här Staatsminister sollen d’Erspuernisser, am Fall vun der Faillite vun engem hei am Land établéierten Finanzinstitut, mat enger Garantie vun 20.000 Euro ofgesëchert sinn.
Opgrond vun zwou EU-Direktiven, déi den 11. am Broochmount 1997 an den 27. am Heemount 2000 an nationalt Recht transposéiert gouwen, huet sech eng Associatioun gerënnt: Association pour la Garantie des Depôts, Luxembourg (AGDL)....Ech well mei wessen


Dringlechkeetsfro vum 02.09.2008 iwwer déi héich Ofgangsentschädegungen, déi un Bankdirektoren déi entlooss ginn, ausbezuelt ginn.

Dringlechkeet vun der Fro ass unerkannt ginn!

Betrefft: Parlamentaresch Fro
Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Finanzminister weider ze leeden:

D’Lëtzebuerger Regierung huet richtegerweis denen zwou hei am Land établéiert Banken, déi duerch déi international Finanzkris a Gefoor gerode woaren, eng Ennerstëtzung zougestanen fir déi Banken ze erhalen, an och déi domadder verbonnen Dausenden Aarbechtsplazen....Ech well mei wessen


Fro vum 28.09.2008 un d'Regirung iwwert d'Inzidenzen vun der Finanzkriis op Baukrediter

Betrefft: Parlamentaresch Fro
Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Finanzminister weider ze leeden:

Déi weltwäit Finanzkriis féiert a verschiddene Länner d’Banken derzou beim Accord vun Krediter fir privat Bauprojeten, daat besonnesch beim Uschaafen vun Eegenheemer, méi restriktiv virzegoen, waat en negativen Affloss op de Bausektor kënnt kréien....Ech well mei wessen


Fro vum 28.09.2008 un d'Regierung iwwer de Standuert vun der Uni Lëtzebuerg

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Héichschoulminister weider ze leeden:

Aussoen vun enger Regierungsvertriederin op enger Pressekonferenz no, soll op Esch-Belval den Haaptsëtz vun der Lëtzebuerger Universitéit kommen....Ech well mei wessen


Fro vum 23.09.2008 un den Här Gesondheetsminister a Minister vun der Sozialer Sëcherheet iwwer nei Technologien am Gesondheetswiesen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Minister vun der Gesondheet an der Sozialversëcherung weider ze leeden:

Eng ganz rezent SAP/Accenture-Etude stellt um Beispill vum däitsche Gesondheetssystem een Käschtenaspuerpotenzial vu 400 Milliounen Euro iwwert d’Joer fest, fir de Fall wou déi elektronesch ennerstetzten Gesondheetsversuergung (e-Health) optimal ausgenotzt giww ginn....Ech well mei wessen


Fro vum 23.09.2008 un d'Madame Edukatiounsministesch iwwer d'Bewertung vun dem traditionellen an dem neien Schoulsystem

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den d’Madame Minister vun der Edukatioun weider ze leeden:

Uechter d’Land gi jo matt dësem Schoulufank nei Formen vun Unterrecht am „Primär“ an am „Sekondär“ ugebueden....Ech well mei wessen


From vum 22.09.2008 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'Verschreiwen vu Paracetamol fir Kanner

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden:

Eng Etude, déi an Neuseeland gemach gouw, an sech op 200.000 Kanner an 31 verschiddene Länner bezit, ass zur einstweileger Schlussfolgerung komm, dass et ennert Ëmstänn een Zesummenhang kënnt ginn, tëschend dem Anhuelen vun Paracetamol-haalegen Medikamenter an dem spéideren Ausbroch vun Asthma bei Kanner....Ech well mei wessen


Äentwert vum 19.09.2008 vum Här Transportminister op eng Fro am Kontext mat den Zig Bombardier 300 wou Diren net op an zou gange sinn.

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 2562 du 26 mai 2008 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Den Här Deputéierten Aly Jaerling befaasst sech a senger parlamentarescher Ufor mat engem Problem bei der Ouverture vun den Diren bei den doppstäckegen Zich vum Constructeur Bombardier....Ech well mei wessen


Dringend Fro vum 19.09.2008 un d'Regierung iwwer d'Placementer vun eise Rentefongen an déi Risiken, déi domadder verbonne sinn.

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Dringlechkeetsfro un den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet an den Här Finanzminister weider ze leeden:

Et gëtt sech allgemeng Suerge gemat iwwer déi aktuell international Finanzsituatioun dest wéint der enger oder der anerer Faillite vun Investmentsbanken....Ech well mei wessen


Dringlech Fro vum 18.09.2008 iwwer d'Restrukturéierungspläng bei ARCELOR-MITTAL
Dringlechkeet vun der Fro ass unerkannt ginn!

ARCELOR-MITTAL wellt Spuermoossnahmen afféieren an iwwer de Wee vun natierlechen Ofgäng Personal reduzéieren. Op der Schmelz besteet bis Enn dest Joer d'Préretraite Ajustement. Fir déi kenne weider ze féieren, muss ARCELO-MITTAL eng Demande beim Arbechtsministère areechen.
Doofir des Fro un den Arbechtsminister!...Ech well mei wessenPages: << Prev 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next >>