Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro iwwer déi zukünfteg Beschäftegung vun de Leit vum ARCELOR-MITTAL Site Grandrange

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Wirtschaftsminister an den Här Arbechtsminister weider ze leeden:

De Verwaltungsrot vun Stolgrupp ARCELOR-MITTAL huet d’SchLéissung vun hirem Site zu Gandrange am Frankräich bestätegt an domadder och d’Oschafen vun em déi 700 Arbechtsplazen....Ech well mei wessen


Aentwert vum Här Staatsminister op eng Fro vum 20. am Karschantz 2007, déi erréicht den 11. am Hartmount 2008 eragangen ass, iwwer de Käschtepunkt vun de religiéisen Kommunitéiten

Réponse de Monsieur Jean-Claude Juncker, Premier Ministre et Ministre des Finances à la question parlementaire no 1935 du 20 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Parlamentaresch Fro un d'Regierung am Bezug op d'Restrukturatiounspläng vun ARCELOR_MITTAL am Frankräich an eventuell Konsequenzen fir Lëtzebuerg / d'Urgence vun der Fro ass unerkannt ginn

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Dringlechkeetsfro un den Här Wirtschaftsminister an den Här Arbechtsminister weider ze leeden:...Ech well mei wessen


Parlamentaresch Fro un d'Regierung am Bezug op d'Restrukturatiounspläng vun ARCELOR_MITTAL am FRankräich an eventuell Konsequenzen fir Lëtzebuerg

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Dringlechkeetsfro un den Här Wirtschaftsminister an den Här Arbechtsminister weider ze leeden:...Ech well mei wessen


Diskussioun vum 13. am Chrëschtmount 2007 iwwer d’Resultater vun der PISA an PIRLS-Etude vun eise Schüler

M. Aly Jaerling (Indépendant).- Merci, Här President. Als een un deem d'Schoul spurlos eriwwergaangen ass, hunn ech mer awer esou meng Gedanke gemaach, wat dann elo hei mat eise Kanner opgefouert gëtt....Ech well mei wessen


Fro iwwer d'Autroisatiounen vun private Freedefeier op Sylvester

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Justizminister respektiv den Här Banneminister weider ze leeden:

Während dem Sylvesterowend ass et bei villen Privatfeieren Traditioun ginn, Freedefeier lass ze loossen. Et gett awer verschiddentlech och schon am Nometteg mutwelleg ugefangen Knallkierperen ofzeschéissen....Ech well mei wessen


Fro iwwer Duebelbezuelung vun SACEM-Taxen vun de Geschäftsleit

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Mëttelstandsminister respektiv den Här Finanzminister weider ze leeden:

Laut Gesetz mussen d’Geschäfter eng jährlech Tax vun 55 Euro fir Autorenrechter fir d’SACEM bezuelen....Ech well mei wessen


Aentwert vum Wirtschaftsminister a vum Arbechtsminister iwwer déi Leit, déi bei der WSA beschäftegt woaren an nach keng nei Schaff fond hun

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Monsieur le Ministre du Travail et de l’Emploi à la question parlementaire no 2103 du 13 novembre 2007 de l’honorable Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Koordinéiert Äentwert vum Arbechts- a Beschäftegungsminister a vum Wirtschafts- an Aussenhandelsminister op di parlamentaresch Ufro No 1964 vum 6. September 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Sécherheet vu Spillsaache

D’Maartaféierung vu Spillsaachen ass geregelt duerch de „règlement grand-ducal modifié du 3 février 2992 relatif à la sécurité des jouets“, an ass d’Ëmsetzung vun der Richtlinn 88/378/CEE....Ech well mei wessen


Äentwert vum Minister vun den Auslandsgeschäfter an der Immigratioun iwwer d’Afféierung vu biomteresche Päss

Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de l’immigration à la question parlementaire no 1860 du 19 juillet 2007 courant de l’honorable Monsieur le Député Aly Jaerling concernant le passeport biométrique...Ech well mei wessenPages: << Prev 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Next >>