Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

En service national des retraités an eng Rentnerkummer?

Äentwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1940 vum 22. August 2007 vum Deputéierten Aly Jaerling,

an Kommentar dozou...Ech well mei wessen


Sollen och d’Gewerschaften an der Verfaassung verankert ginn oder nëtt?

Äentwert vum Här Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1937 vum 21. August 2007 vum honorabelen Deputéierten Aly Jaerling,

an Kommentar dozou...Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op d'Fro iwwer de Kaméidi, deen nuets duerch d’Gidderzich zu Esch verursaacht gëtt,

an de Kommentar dozou

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire No 1991 du 19 septembre 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro vum 1. am Wantermount 2007 un den Här Transportminister iwwer Neierungen bei der Jumbokaart

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister weider ze leeden:

Bei den Jumbokarten fir Schüler, woar et bis elo üblech, datt wa se hir Demande agereecht haten, mat enger Photo, an hir Tax bezuelt haten, datt se dann direkt en Formulär kruuten opgrond vun dem se den öffentlechen Transport konnten gratis benotzen....Ech well mei wessen


Fro iwwer de Bilan vun der berufflecher Arbechtsonfähegkeet am Kontext mam reclassement interne an externe

Gemeinsam Äntwert vum Här Arbechtsminister a vum Här Sozialminister op d’parlamentaresch Fro No 1988 vum 17. am Hierschtmount 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro un déi zoustänneg Ministeren iwwer d’Komadrénken

Äntwert vum Gesondheetsminister a vum Mëttelstandsminister op déi parlamentaresch Ufro No 1945 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert de sougenannte Phenomän vum Komadrénken...Ech well mei wessen


Fro iwwer eng Konventioun mat der musulmanescher Kommunautéit zu Letzebuerg

Réponse à la question parlementaire no 1924 du 13 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling concernant le projet de convention entre l'Etat et le Culte Musulman...Ech well mei wessen


Fro iwwer D’Kompetenzen vun den musulmaneschen Muftien am Zesummenhang mat hirer juristescher Kompetenz

Réponse à la question parlementaire No 1934 du 17 août 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling concernant les compétences du Mufti dans le cadre du projet de convention entre l’Etat et le Culte musulman....Ech well mei wessen


Fro iwwer eng eventuell Trennung vun der wallounescher, flamännescher a germanophonescher Regioun an der Belsch

Äentwert vum Staatsminister Jean-Claude Juncker op d’parlamentaresch Ufro No 1946 vum 27. August 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äntwert vum Innen- a Landesplanungsminister op d’parlamentaresch Ufro No 1855 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

D'Fro woar gestallt am Zesummenhang mat dem Afféieren vun engem gratis Museksunterrecht fir jiddfereen.

No der Äntwert vum Minister, méin Kommentar dozou...Ech well mei wessenPages: << Prev 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next >>