Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum Minister vun der Verteidigung an vun der Ministesch vun der Chancegläichheet op d’parlamentaresch Ufro 1853 vum 16ten Juli 2007 vum honorabelen Deputéierten Aly Jaerling iwwer d'Prioritéit bei der Astellung vun Saldoten

an uschléissend Kloerstellung dozou...Ech well mei wessen


Fro un den Arbechtsminister an de Minister vun der sozialer Sëcherheet iwwer d'Reklassementsgesetz

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Arbechtsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

Mam Gesetz vum 30. am Heemount 2002 sin nei Dispositiounen am Zesummenhang mat der beruflecher Arbechtsonfähegkeet agefouert ginn....Ech well mei wessen


Parlamentaresch Fro iwwer geféierlech Spillsachen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Mëttelstandsminister weider ze leeden:

D’Firma Matell, déi Spillsachen hirstellt huet zouginn, datt se an dene leschte eng Reih vun Spillsachen huet missen zeréckfroen, well se geféierlech fir Kanner wiren, well schon Kanner sech domadder verletzt hunn, an och geféierlech Substanzen fir d’Produktioun gebraucht gouwen, déi kennte gesondheetlech Lanzäitschied verursachen....Ech well mei wessen


Fro un den Här Staatsminister iwwer séng Zouso un d'Türkei, Lëtzebuerg wir mat engem Beitrëtt vun der Türkei an d'EU averstanen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister weider ze leeden:

Aus den Dageszeitungen woar gewuer ze ginn, datt den Här Staatsminister am Kontext mat der Präsidentschaftswal an der Türkei, dem neien türkesche President matgedeelt hätt, Lëtzebuerg vir voll a ganz fir en Beitrëtt vun der Türkei an d’EU....Ech well mei wessen


Fro un d'Regierung iwwer eng eventuell Federaliséierung mat verschidde belsche Regiounen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister weider ze leeden:

En Administrator aus dem Europaroot an Member vum Verwaltungsrot vun der francophoner Unioun vun der Belsch am Ausland, huet enger Journalistin en Interview ginn, nozeliesen enner dem Titel: „Un Etat à quatre branches avec le Luxembourg“ .. „Si la Flandre réclamait son indépenmdance, pourquoi le reste du pays ne s’allierait pas avec le Grand-Duché de Luxembourg? ..“ um site actu24.be....Ech well mei wessen


Fro un d'Regierung iwwer de Phenomän vum Komadrénken

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister, den Här Justizminister an der Här Mëttelstandsminister weider ze leeden:

A leschter Zäit mëcht sech de Phenomän vum sougenannte « Komadrénken » bei dene Jonken ëmmer méi bemierkbar....Ech well mei wessen


Fro un den Här Staatsminister iwwer d'Schaafen vun enger Rentnerkummer an engem Service national des Retraités

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister weider ze leeden:

Am Kader vun der Afféierung vum Eenheetsstatut soll och eng eenzeg Beruffskummer fir Arbechter a Beamten geschaafe ginn. An dem Zesummenhang sollen bei de Sozialwalen vun der Beruffskummer och d’Rentner mat wiele goen fir d’Memberen vum Plenum ze bestëmmen....Ech well mei wessen


Gemeinsam Äntwert vum Transportminister an vum Banneeminister op eng Fro am Kontext mat den neien Tarifer am öffentlechen Transport

Réponse commune de Monsieur le Ministre des Transports et de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire à la question parlementaire No 1812 du 3 juillet 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling....Ech well mei wessen


Fro un den Här Staatsminister iwwer d'Finanzéierung vun de Gewerkschaften

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister weider ze leeden:

D’Regierung huet gréng Luucht ginn, fir eng Gesetzpropositioun zur Parteiefinanzéierung an d’Verankerung vun de Parteien an eiser Verfaassung, fir datt d’Parteien kennen onofhängeg vun allem Afloss hir politesch Missioun erfëllen....Ech well mei wessen


Fro un den Här Finanzminister iwwer den italienesche Modell zur Finanzéierung vun de religiése Gemeinschaften

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Finanzminister weider ze leeden:

Eng Partei huet am Kontext mat der aktueller Diskussioun iwwer Trennung vu Kiirch a Staat, eng Alternativ zur Finanzéierung vun de religiéise Gemeinschaften virgeschloen, an zwar eng Art italienesche Modell....Ech well mei wessenPages: << Prev 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next >>