Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro un den un den Här Justizminister an den Här Finanzminister am Kontext vun der Konventioun mat der islamescher Religiounskommunautéit

Am Larousse du 20e siècle steet enner dem Begrëff Mufti (Moufti) ze liesen:
Interprète autorisé de la loi muselmane. Juriste Consulte qui rend des décisions juridiques auxquelles les Cadis doivent se conformer.
Les Cadis, sont des magistrats muselmans qui remplissent les fonctions civiles judiciaires et religieuses....Ech well mei wessen


Fro un d'Regirung iwwer d'Ofkommes, waat se well mat der islamescher Kommunautéit agoen, fir hir finanziell Ennerstezung ze gin, an hir führend Leit mat Steiergelder ze rmuneréieren.

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Staatsminister an de Här Minister zoustänneg fir d’Kulten, weider ze leeden:

D’Regierung beabsichtegt en Ofkommes mat der Kommunautéit vun der islamescher Religioun anzegoen, opgrond vun dem déi islamesch Religioun zu Lëtzebuerg soll gleichgestallt ginn mat den aneren Religiounen, mat denen schon en Ofkommes besteet, an opgrond vun dem d’Gestionnären vun der Religiounsgemeinschaft staatlech Ennerstëtzung zougestane kréien an och mat Steiergelder remunéréiert ginn....Ech well mei wessen


Äntwert vum Justizminister iwwer d’Fro No 1844 vum 11. am Heemount 2007 iwwert Lottospillen iwwer online

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire No 1844 du 11 jullet 2007 de Monsieur le député Aly Jaerling

Comme le sait l’honorable parlementaire c’est à l’œuvre nationale de Secours Grand-Duchesse Charlotte qu’est confiée l’organisation de la Loterie Nationale....Ech well mei wessen


Fro un den Transportminister iwwer d'Gidderzig déi zu Esch Nuechts zirkuléieren

Här President,
Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister weider ze leeden:

D’Nuechtsrou an en gesonde Schloof si fir d’Menschen, besonnesch déi, déi musse schaffe goen, eminent wichteg fir de Biorythmus. Doofir sinn zum Beispill um Flughafen d’Nuechtsflig verbueden....Ech well mei wessen


Fro un de Justizminister iwwer d'Präisser vum biometresche Pass

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Justizminister weider ze leeden:

Well d’Kanner nett méi am neien biometresche Pass vun den Elteren sollen agedroe ginn, get geroden och fir hir Kanner en biometresche Pass unzefroen, well et scho Schwiregekeeten op Flughäfen gouw....Ech well mei wessen


Fro un de Kulturminister iwwer d'Chancegläichheet am Muséksunterrecht

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un de Kulturminister weider ze leeden:

Kanner, déi wëlle Musik studéieren, ginn hei am Land verschiddentlech behandelt, dëst besonnesch waat Barèmer betrëfft, déi an verschiddene Conservatoire ugwandt ginn.
Sou freet zum Besipill den Ettelbrécker Conservatoire horrend Präisser fir Kanner aus Gemengen, déi nett am Syndikat Ettelbréck/Dikkerech vertruede sinn....Ech well mei wessen


Fro un d'Regirung iwwer d'Prioritéit déi Saldoten hun, fir bei Staat, Gemengen oder CFL agestallt ze ginn

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un d’Madame Ministesch vun der Chancegläichheet an un den Här Arméiminister weider ze leeden:
D’Gesetz iwwer d’Organisatioun vum Militärdéngscht gesäit an séngem Artikel 25. b) vir, datt d’Saldoten no drei Joer Miltärdéngscht bei der Lëtzebuerger Arméi, eng Prioritéit hun bei der Astellung an staatlechen a kommunalen Administratiounen souwéi bei der CFL....Ech well mei wessen


Äentwert vum Emweltminister op d’Fro iwwer Emwelttafelen op effentlech Plazen

Réponse de Monsieur le Ministre de l’Environnement à la question parlementaire no 1791 de l’honorable Député Monsieur Aly Jaerling

1) Nei standardiséi’ert Emwelttafelen ginn et wuel déi zentral vun enger Datenbank, zum Beispill iwer Internet oder per Modem, aktualiséi’ert ginn....Ech well mei wessen


Nei Tarifer am öffentlechen Transport – Abonnementskaarten fir eeler Persounen

Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports à la question parlementaire No 1763 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Den Här Deputéierten Aly Jaerling berifft sech a senger Ufor op déi Traifännerungen, déi ech fir den 1. Juli 2007 virgesinn hunn.

Bei dësen Ännerungen ass tatsächlech virgesinn e Joresabonnement fir Senioren ab 60 Joer anzeféieren, zum Präiss vun 50.- € (Kuerzstreck) oder 400.- € (Netzkaart)...Ech well mei wessen


Fro vum 3. am Heemount 2007 iwwer déi nei Abonnementer am öffentlechen Transport un déi zoustänneg Ministeren

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister an den Här Banneminister weider ze leeden:

Ab 1. am Heemount 2007 ginn et nei Präisser an nei Abonnementer fir den öffentlechen Transport, wéi zum Beispill Joresabonnementer, awer nët fir jiddfereen, respektiv d’Seniorekaart....Ech well mei wessenPages: << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>