Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Aentwert vum 12.05.2009 vum Här Transportminister op eng Fro iwwer den Tronçon vun der Strooss CR 110

Réponse commune du Ministre des Travaux Publics et du Ministre des Transports aux questions parlementaires No 3203 de l’honorable député Roland Schreiner et No 3225 de l’honroable député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äentwert vum 30.04.2009 vum Här Gesondheetsminister a Minister vun der sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 17.03.2009 iwwer Qualitéitsinformatiounen waat d’Spideeler betrëfft.

Réponse du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale à la question parlementaire no 3228 de Monsieur le député Aly Jaerling relative à l’évaluation de la qualité des prestations hospitalières.

La convention-cadre EHL-CNS conclue le 16 février 1996 prévoit le versement d’une prime annuelle aux hôpitaux remplissant des critères de qualité et de performance arrêtés par une commission paritaire EHL-CNS....Ech well mei wessen


Fro vum 28.04.2009 und d'Regierung iwwer Aus- a Weiderbildung am ëffentlechen Déngscht

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister, den Här Arbechtsminister, an den Här Minister vum ëffentlechen Déngscht weider ze leeden:

Mer stiechen an enger Wirtschaftskriis, an hun richtegerweis erkannt, dass mer eis op d’Been setze mussen fir eis Zukunft ze sëcheren.

An der Ried iwwer d’Laag vun der Natioun huet den Här Staats- a Premierminister vun der Wichtegkeet vun der Fuerschung an der Edukatioun hei zu Lëtzebuerg geschwaat....Ech well mei wessen


Fro vum 27.04.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'Evaluatioun vu Fallpauschalen an der Finanzéierung vun eisem Gesondheetswiesen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

Am Regierungsprogramm vun der jetzteger Koalitioun steet folgenden Aktiounspunkt:

„En dehors des budgets hospitaliers, la prise en charge des prestations hospitalières moyennant des forfaits, établis par groupes de malades présentant des caractéristiques communes du point de vue de la discipline médicale, du diagnostic, de la thérapeutique et des resources hospitalères devrait être évaluée.“...Ech well mei wessen


Äentwert vum 24.04.2009 vum Här Justizminister op eng Fro vum 12.03.2009 iwwer d’Mesure vun der Regierung géigeniwwer den ëmmer méi heefegen Abrëch

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire No 3219 du 12 mars 2009 de l’honorable député Aly Jaerling

La Police grand-ducale fait un effort continu en matière de lutte contre les cambriolages, ce aussi bien par des actions répressives que par des actions préventives....Ech well mei wessen


Äentwert vum 25.04.2009 vum Här Justizminister op eng Fro vum 17.03.2009 iwwer D’Asetz vun der Polizei bei gréissere Konflikter Nuets tëschend Persounen

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre des la Justice, à la question parlementaire no 3234 du 17 mars 2009 de l’honorable député Aly Jaerling

La Police doit régulièrement intervenir, surtout pendant les nuits de week-end devant des établissements de nuits et réagir en dispositif renforcé....Ech well mei wessen


Äntwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 3192 vum 4. Mäerz 2009 vum Deputéierten Aly Jaerling

Den Här Jaerling stellt a senger parlamentarescher Ufro dem Här Staatsminister eng Rei Froen zur lëtzebuerger Sprooch :

1. Wéi steet d’Regierung derzou, datt d’UNESCO eis Sprooch als gefährd ugesäit ?
2. Gëtt d’lëtzebuerger Sprooch nach an dëser Legislatirperiod als Sprooch vun de Lëtzebueger an eiser Verfaassung verankert, an dat ouni verwässert Texter, sou wéi daat elo geplangt ass ?
3. Wéini gedenkt d’Regierung endlech bei den EU-Institutiounen anzewierke, an d’Bedëngungen ze erfëllen, fir datt d’Lëtzebuerger Sprooch am offizielle Listing vun den unerkannten europäesche Sproochen agedroe gëtt ?
4. Ass Lëtzebuergesch déi éischt Ëmgangssprooch an eisen Universitéitsdepartementer an eisen ëffentlechen Fuerschungsinstitutiounen ?
5. Wéi eng Roll kann d’Lëtzebuergesch als Sprooch spille fir d’Integratioun vun alle Matarbechter vun der nationaler Academia an der Fuerschungscommunautéit an engem vu lëtzebuergescher Aarbechtskultur geprägtem Emfeld ?
6. Wéi gesäit d’Regierung d’Thema Sprooch an eisen Institutiounen allgemeng ?
7. Wéi e Stellewert huet zu Lëtzebuerg an der Fuerschung d’Lëtzebuergesch géintiwwer dem Engleschen an dem Franzéisechen als Kommunikatiouns- a Publikatiounssprooch....Ech well mei wessen


Aentwert vum 23.04.2009 vum Här Finanzminister an dem Här Aarbechtsminister op d’parlamentaresch Ufro Nummer 3246 vum 24.03.2009 vum éirewäerten Deputéierten Aly Jaerling

De Problem vum Führerschein als Element vun Beschäftegungsfähegkeet vun Aarbechtslosen ass dem Aarbechts- a Beschäftegungsminister duerchaus bekannt.

De Ministère ass och amgaang, zesummen mat der ADEM, iwwer méiglech Léisungen nozedenken, woubei déi 3 Elementer aus dem Här Deputéierten senger Fro kënnen afléissen....Ech well mei wessen


Äentwert vun der Madame Octavie Modert, Staatssekretärin fir Kultur, Héichschoulwiesen a Fuerschung op déi parlamentaresch Fro No 3171 vum 24. am Spierkel vum Här Deputéierten Aly Jaerling

1) Am Kader vum Gesetz vum 17. November 2003 betreffend Virbereedung fir den Nationalen Zenter fir Industriekultur si folgend Aarbechten ausgeféiert gin :

Bestandsopnamen, Etuden an Ausschaffen vun engem Konzept fir d’Erhale vun den Héichiewen

Stabilisatiouns- an Sëcherheetsmoossnamen

Ofrappaarbechten...Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 3253 vum 25.03.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Tuberkulos a Krankheete vun den Otemweeër.

D’Tuberkulos ass eng ustiechend Krankheet, di duerch de sougenannte Kochbazillus veruursaacht gett.

Dës Krankheet ass weltwäit verbreet an zimlech heefeg ausserhalb Europa, USA a Kanda.

Hei zu Lëtzebuerg ass di Krankheet meldepflichteg....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>