Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Zouen Zug-Barrière zu Rodange

Äntwert vum Här Lucien Lux, Transportminister, op d’parlamentaresch Ufro no 1757 vum 23. Mee 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

Duerch seng parlamentaresch Ufro no 1757 vum 23. Mee 2007 wollt den Här Deputéierten Aly Jaerling wëssen, firwat d’Barrière zu Rodange bei der Gare am Ament gespaart ass....Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheetsminister Mars Di Bartolomeo op déi parlamentaresch Ufro No 1669 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Presentatioun vu Liewensmëttel.

An där vum éierewäerten Deputéierten ugeschwate Situatioun vun der Presentatioun vu Liewensmëttel sief ervirgestrach, dass eng europäesch Direktiv, déi duerch groussherzoglecht Reglement vum 14 Dezember 2000 ëmgesat gouf, définéiert a wéi enge Sproochen eng Etikette ze verfaassen ass....Ech well mei wessen


Fro iwwer d'Beschrëftung vun Iesswueren an kenger vun eisen dräi usuellen Sproochen.

An engem Grouuskaafhaus gouw et Iesswueren, déi nëmmen an enger eis nët usueler Sprooch beschrëft woaren.
Doofir dës Fro un den zoustännegen Minister:...Ech well mei wessen


Dringlechkeetsufro iwwer d'Schléissung vun der Zugbarrière zu Rodange

Obwuel datt dringend eppes muss geschéien, ass déi Dringlechkeetsfro net unerkannt gin, an d'Bierger mussen weider mat de Contrainten liewen...Ech well mei wessen


Steierlech Vergënschtegungen am öffentlechen Transport

Äntwert vum Här Jean-Claude Juncker, Finanzminister a vum Här Lucien Lux, Transportminister, op d’parlamentaresch Ufro No 1668 vum 29. März 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Fro un den Här Finanzminister an den Här Transportminister iwwer steierlech Vergënschtegungen am öffentlechen Transport

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un den Här Finanzminister an den Här Transportminister weider ze leeden:

Aus verschiddenen Erklärungen vum Här Transportminister ass ervirgangen, datt 75000 Persounen Urecht op den gratis öffentlechen Transport hätten....Ech well mei wessen


WSA

Réponse à la question parlementaire no 1648 de l’honorable Monsieur le Député Aly Jaerling

Op déi Fro vum honorabelen Deputéierten Aly Jaerlign wéilt ech folgend Äentwert ginn :

1) Jo, et gi leider, an trotz allen Efforten vun der Regierung, nach ëmmer eng Rei ehemoleg Salariéen vun der WSA déi bis haut nach keng nei Arbecht fonnt hunn, oder eng nei Arbecht erem verluer hunn....Ech well mei wessen


Fro iwwert déi Leit vun der WSA déi nach keng nei Schaff fond hun

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Arbechtsminister weider ze leeden:

Mengen Informatiounen no gëtt ët nach ëmmer ehemooleg Matarbechter vun der WSA, déi nach keng nei Schaff fond hun....Ech well mei wessen


Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité sociale à la question parlementaire urgente No 1638 du 19 mars 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Eu égard urgent de la question parlementaire, j’ose espérer qu l’honorable Député acceptera une réponse rédigée en langue français.

Tout d’abord, il convient de préciser que la mesure évoquée dans la question s’inscrit dans le cadre du programme d’action « Soigner mieux en dépensant mieux » répondant au principe d’accorder les prestations de santé dans une mesure suffisante et appropriée....Ech well mei wessen


Dringlechkeetsfor iwwer d'Reduzéierung vun de Blutanalysen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Drénglechkeetsfro un den Här Gesondheetsminister an Minister vun der Sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

D’Verschreiwen vu Blutanalysen mat 20 Uwendungen, ausser an de Spideeler, woar vun der UCM verbueden ginn, an nach just 12 Uwendungen woaren erlaabt, a sinn och nëmmen rembourséiert ginn. Déi privat Laboratoiren haten géint déi Äennerung Recours ageleet, an hun och Recht kritt....Ech well mei wessenPages: << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>