Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äntwert vum Här Gesondheets- a Sozialminister op d’parlamentaresch Fro No 1578 vum 21. am Spierkel 2007 vum Här Députéierten Aly Jaerling

An der Fro ginn eng Rei Themen opgeworf, déi de Ministère vun der sozialer Sëcherheet beschäftegen.

Et ass awer net esou dat een all Probelmer, déi sech am Cader vum Statut unique, am Scheedungsrecht a bei der Finanzéierung vun deene verschiddene Branchen vun der sozialer Sëcherheet an engem grousse Worf zesumme ka léisen....Ech well mei wessen


Fro No 1578 vum 21. am Spierkel 2007 iwwer de Rentesplitting an d'Pensiounsrechter

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet weider ze leeden:

An der Diskussioun si momentan esouwuel den Eenheetsstatut fir d’Salarieeën aus dem Privatsekteur, mat als eng vu séngen Zielsetzungen d’Fusioun vun de Pensiounskeessen, wéi awer och en neit Scheedungsgesetz....Ech well mei wessen


Lëtzbuergesch an de Schoulen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un d’Madam Unterrechtsministesch weider ze leeden:

Am Léierplang vun der Primärshoul steet ënner der Rubrik Ziler an Aufgaben: „Nodeem „Lëtzebuergesch“ als Nationalsprooch unerkannt as, muss et och an eise Schoulen déi Plaz kréien déi et verdéngt....Ech well mei wessen


Parlamentaresch Ufro Nr. 1667 vum honorablen Deputéierten Aly Jaerling un d’Madame Minister vun der Nationaler Erzéiung.

Ech hun d’Eier fir folgend Äntwert op Är Fro ze gin :

D’Léiere vun der Lëtzebuerger Sprooch an der Primärschoul, esou wéi de Plan d’études dat virgesäit, ass eng Unerkennung vun der Wichtegkeet vun der Lëtzebuerger Sprooch....Ech well mei wessen


Äntwert op d’Fro no. 1657 vum 25. am Lenz 2007 vum Volléksvertrieder Aly Jaerling iwwer Demokratesch Republik Kongo

D’Regierung ass sech bewosst datt, no den éischte fräie Walen an der Geschicht vun der Demokratescher Republik Kongo (RDC), d’Lag nach net iwwerall stabel ass....Ech well mei wessen


Fro no. 1657 vum 25. am Lenz 2007 iwwer d'Situatioun an der Demokratescher Republik Kongo

Lëtzebuerg huet d’Friddensbeméihungen an der Demokratescher Republik Kongo ënnerstëtzt, souwéi Lëtzebuerg och mat an der Iwwerwaachung vun de Walen am Kongo implizéiert woar....Ech well mei wessen


Fro vum 5. am Ouschtermount un d'Madame Unterrechtsministesch

D'Léieren vun der lëtzebuerger Sprooch an der Primärschoul...Ech well mei wessen


Réponse de la Ministre de la Famille et de l’Intégration et du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale à la question parlementaire no 1551 du 6 février 2007 de Madame la Députée Nancy Arendt

La question traite de l’augmentation des prix d’hébergement dans certains Centres intégrés pour personnes âgées, motivée par les gestionnaires des ces établissements par les modifications législatives intervenues au niveau de la prise en charge des frais de nettoyage et d’entretien du logement des personnes dépendantes....Ech well mei wessen


Äentwert vun der Madame Marie-Josée Jacobs, Familljeministesch an dem Här Mars di Bartolomeo, Minister vun der Sécurité Sociale op déi parlamentaresch Ufro no 1558 vum 8. Februar 2007 vum Här Deputéierten Aly Jaerling

D’Ministeren hun zur Kenntnis geholl, datt verschidden Flegeheimer hir Präisser ab dem 1. Januar 2007 drastesch erhéicht hun....Ech well mei wessen


Fro vum 8. am Spierkel 2007 un d'Madame Familjeministesch an den Här Minister vun der sozialer Sëcherheet.

Fro iwwer d'Erhéihung vum Taux vun der Flegeversëchereung an den Hébergementspräisser...Ech well mei wessenPages: << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>