Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Réponse à la question parlementaire no 1557 du 8 février 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Réponse de Monsieur le Ministre des finances

La question parlementaire de Monsieur le Député Aly Jaerling a pour objet les frais d’hébergement dans les maisons de soins, frais qui ne sont pas à charge de l’assurance dépendance....Ech well mei wessen


Réponse commune de Madame la Ministre de la Famille et de l’Intégration, Marie-Josée Jacobs et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et de l’Aménagement du Territoire, Jean-Marie Halsdorf à la question parlementaire no 1556 du 8 février 2007

Äentwert op d’Fro iwwer de Jugendkommunalplang an d’Matsprochrecht vun der Jugend...Ech well mei wessen


Fro un d'Madame Ministesch vun der Jugend an den Här Banneminister

Fro vum 8. am Spierkel 2007 iwwer den Dialog an d'Matsprocherecht vun der Jugend an de Jugednkommunalplang...Ech well mei wessen


Gemeinsam Äentwert vun der Ministesch vun der Famill, vum Här Minister vum öffentlechen Dingscht, vum Här Innenminister, vum Här Arbechtsminister a vum Här Gesondheets- a Sozialminister op d’parlamentaresch Fro no 1555 vum 8. am Spierkel 2007 vum Här Depu

Den Här Deputéierten wëll a sénger Ufro wëssen, firwat bei der Afféierung vun engem Eeenheetsstatut den öffentleche Sekteur net berücksichtegt gouw a wéi héich den Taux vum Absentéissem am dësem Sekteur ass....Ech well mei wessen


Fro vum 8. am Spierkel 2007 un d'Hären Banneminister, Minister vun der sozialer Secherheet an Minister vum öffentlechen Déngscht

Fro iwwer den Absentéismus am öffentlechen Déngscht...Ech well mei wessen


Réponse de Monsieur Lucien Lux, Ministre des Transports, à la question parlementaire no 1501 du 11 janvier 2007 de Monsieur le Député Aly Jaerling.

Par sa question parlementaire no 1501 du 11 janvier 2007, l’honorable Député Aly Jaerling s’enquiert sur les horaires des trains internationaux....Ech well mei wessen


Fro vum 11. am Hartmount 2007 un den Här Transportminister iwwer d'Horären vun den Zig

Wéi steet et mat de Fuerpläng?...Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheetsminister Mars Di Bartolomeo op déi parlamentaresch Ufro No 1669 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwer d’Presentatioun vu Liewensmëttel.

Etikettéierung vu Liewensmëttel...Ech well mei wessen


Situatioun an der Demokratescher Republik Kongo

Repressioun an Ausbeutung...Ech well mei wessen


Réponse de Monsieur le Ministre des Travaux Publics à la question parlementaire no 1455 du 7 décembre 2006 de l’honorable député Monsieur Aly Jaerling

Als Äntwert op die parlamentaresch Ufro vum Här Deputéierten Aly Jaerling kann ech folgendes soen :

Als éischt ass kloer ze stellen, dat dës Fro sech op zwee verschidden Siten bezéien, déi direkt niewendeneen leien....Ech well mei wessenPages: << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>