Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Parlamentaresch Fro iwwer d'Zukunft vum Site Terre Rouge

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Bauteminister weider ze leeden:

D’Regirung huet ugekennegt en neien Lycée op Esch-Belval ze bauen, waat begréissenwert ass an dem Site eng zousätzlech Attraktivitéit gett.
Dem Site Esch-Belval ginn all Méiglechkeeten un Infrastrukturen ugebueden, den Site Terre Rouge zu Esch schéngt lues awer secher a Vergiessnes ze geroden....Ech well mei wessen


Réponse à la question parlementaire no 1494 du 4 janvier 2007 posée par l’honorable député Aly Jaerling concernant le remboursement des aides individuelles de l’Etat en matière de logement

Geméiss dem Groussherzogleche Reglement vum 23. Juli 1983 iwwert d’Wunnéngsbäihëllefen fuerdert de Service des Aides au Logement vum Wunnéngsbauministère d’Leit déi Subventiounen kréien all zwee Joer schrëftlech op him eventuell Ännerungen vun hirer Familien- an/oder Akommessituatioun matzedeelen....Ech well mei wessen


Fro und de Wunnéngsbauminister iwwer d'Revisioun vun den Zenssubventiounen

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Wunnéngsbauminister weider ze leeden:

De Wunnéngsbauministère mecht opgrond vum modifiéierten groussherzogleche Reglement vum 23. am Heemount 1983 bei de Betraffenen, all zwee Joer eng Revisioun waat d’Recht op Primen an Zënssubventiounen betrëfft, fir d’Héicht vun denen Zouschëss un déi effektiv finanziell Situatioun vun der Famill unzepassen....Ech well mei wessenPages: << Prev 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next >>