Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro vum 22.04.2009 un den Här Staatsminister an den Här Wirtschaftsminister iwwer den Konjunkturpaak

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Staatsminister an den Här Wirtschaftsminister weider ze leeden:

Baséierend op de Resultater vun den Diskussiounen an der Krisekommissioun vun eiser Chamber huet d’Regierung zum Deel Viirschléi aus dem Rapport opgegraff an zu engem Moossnahmepaak zesummengeschnouert....Ech well mei wessen


Fro vum 21.04.2009 un d'Regierung iwwer déi nei Dispositiounen bei der Ausstellung vun Päss an Identitéitskaarten

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Banneminister, den Här Mëttelstandsminister an den Här Bausseminister weider ze leeden:

Ab dem Broochmount 2009 soll den Service fir Demanden fir Päss anzereechen, an de Gemenge réorganiséiert ginn....Ech well mei wessen


Fro vum 22.04.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'Beleeung an eise Spideeler an iwwer Zesummenaarbecht mat auslännesche Kliniken

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister an den Här Minister vun der Sozialer Secherheet weider ze leeden:

Déi nei Europäesch Direktiv iwwer den grenziwwerschreidenden Verkéier vu Patienten (Directive: „droits des patients en matière de soins de santé transfrontalière“ gouw an der Lescht jo zu Letzebuerg kontrovers diskutéiert....Ech well mei wessen


Äentwert vum 17.04.2009 Här Sportsminister op d’Fro No 3220 vum 15.03.2009 iwwer d’Sportsinfrastrukturen op der UNI Esch-Belval

Fir op dem honorablen Häer Jaerling séng Bedenken ze äntwerten, datt um Universitéitscampus keng Sportsinfrastrukture virgesi wäeren, wëll ech folgend Präzisioune ginn....Ech well mei wessen


Äentwert vum 16.04.2009 op eng Fro vum 09.03.2009 iwwer d’Generaliséierung vum „tiers payant“

Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité sociale à la question parlementaire No 3200 du 9 mars 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling

L’article 24 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en règle générale, le mode de prise en charge est le système de remboursement des prestations dont l’avance des frais est faite par les assurés....Ech well mei wessen


Fro vum 16.04.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'Recht vum Patient fir alles zougestallt ze kréien, waat hien betrëfft

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden:

An sénger leschter Analyse matt dem Titel „Euro Patient Empowerment Index 2009“, déi vun der schwedescher Fuerschungsgrupp „Health Consumer Powerhouse“ den 31. am Lenz 2009 verëffentlecht gouw, huet Lëtzebuerg eng 16. Plaz ënner 31 ënnersichte Gesondheetssystemer an Europa beluecht.

Opgefall ass, datt bei eis – den Resultater vun der Analyse vun der Fuerschungsgrupp no – punktuell Patienterechter nach optimiséiert misste ginn, wa mer den Usproch erhiewen sollten fir matt deene beschten an Europa mathalen ze kënnen....Ech well mei wessen


Äentwert vum 14.04.2009 vun den Hären Ministeren vun der Wirtschaft an der Sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 11.02.2009 iwwer nei Gesondheetstechnologien

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire no 3139 du 11 février 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheets a Sozialminister op déi parlamentaresch Ufro No 3207 vum 10.03.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert en eventuellt Zouhuelen vu medezinesceh Behandlungen, déi op déi aktuell Kris zeréckzeféiere wieren

Den éierewäerten Deputéierte wëllt emol fir d’éischt wëssen, ob d’Gesondheetskees haut schon eng Erhéihung vum Konsum vu Psychopharmaka feststellt.

An de leschte Joren geet de Konsum vu Medikamenter, déi als « psycholeptiques » an als « psychoanaleptiques » aklasséiert sinn, stänneg an d’Luucht....Ech well mei wessen


Fro vum 09.04.2009 un den Här Transportminister iwwer déi permanent Verspéidungen op der Zugverbindung Esch-Lëtzebuerg an iwwer Diren vum Zug, déi nach ëmmer nët opginn!

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Transportminister weider ze leeden:

Et kënnt ëmmer méi heefeg viir, datt den Zug vun Esch an d’Staadt massiv Verspéidungen kritt.

Waat mat sëch bréngt, datt Leit, déi mam Zug op d’Schaff fueren, ze spéit op hir Aarbecht kommen, an doduerger Lounverloschter hunn....Ech well mei wessen


Aëntwert vum 06.04.2009 vum Här Transportminister op eng Fro, firwaat nët och Leit déi hiren aalen Auto verkaafen, nët och Urecht op « d’prime à la casse » kréien !

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3187 de Monsieur le député Aly Jaerling

En réponse é la question parlementaire de l’honorable député, Monsieur Aly Jaerling, j’ai l’honneur de vous préciser qu’avec l’introduction de la prime à la casse, le gouvernement poursuit le double objectif de promouvoir davantage les voitures économes en carburant, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 mais aussi d’autres polluants tels que les oxydes d’azote et les particules fines, et d’appuyer le secteur économique concerné, lourdement affecté par les répercussions de la crise financière et économique....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>