Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Fro vum 04.03.2009 un den Här Emweltminister iwwert d'prime à la casse fir d'verschrotten vun aalen Autoen

Betrefft: Parlamentaresch Fro

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Emweltminister weider ze leeden:

Duerch d’groussherzoglecht Reglement vum 22.01.2009 huet e Bierger, den sein Auto, den méi wéi 10 Joer aal ass verschrotte léisst, an en neien emweltfrendlechen Auto keeft, eng sougenannten „prime à la casse“ zegutt....Ech well mei wessen


Fro vum 24.02.2009 un den Här Emweltminister wéint den Déläen vum Ausbezuelen vun de Subsiden fir ökologescht Bauen

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Fro un den Här Emweltminister weider ze leeden:

D’Regierung huet begréissenswerterweis eng Rei Mesuren ageleet fir den Bierger, déi no ökolesche Kriten bauen, finanziell entgéint ze kommen.

Leider ass et awer esou, datt déi Bierger, déi déi ökologesch Kriteren erfëllen an hir Demande fir de Remboursement vun de Fräen agereecht hunn, musse bis zu zwee Joer waarden, bis se hir Souen kréien....Ech well mei wessen


Fro vum 24.02.2009 un den Här Kulturminister an de Här Bauteminister iwwer Arbechten bei den Héichiewen op ARBED Belval

Här President!

Laut Chambersreglement bieden ech Iech folgend Froen un den Här Kulturminister an den Här Bauteminister weider ze leeden:

D’Chamber huet den 17.11.2003 der Regierung d’Autorisatioun ginn, fir Virbereedungsaarbechten fir en Industriemuseum op ARBED Belval duerch d’Erhale vun zwee Héiciewen ze schaafen....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op eng Fro vum 09.01.2009 iwwert d’Auswirkungen vum Smog

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3066 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Smog entsteet bei enger Inversiounslag wou déi iewescht Loftschicht méi waarm ass wéi déi drënner.

Déi émettéiert Loftverschmotzung kann dann nét méi entwäichen.

Si ass quasi ageschloss wéi ënnert enger Klack....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 3083 vum 18.01.2009 iwwert eventuell gesondheetlech Auswierkunge vun der Keeltperiod

Et gëtt wuel e Plang, dee bei lannger an extremer Hëtzt ausgeléist gëtt, mä esou e Plang huet sech bis elo nach net als néideg erwise fir Keeltperioden.

Der Direktioun vun der Santé sinn och keng opfälleg Virgäng matgedeelt ginn, déi konkret Aktiounen am Beräich vun der ëffentlecher Gesondheet néideg gemat hätten....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Finanzminister op eng Fro vum 09.01.2009 iwwer d’Konsequenzen vum Eroofsetzen vum TVA-Taux an England

Réponse du Premier Ministre, Ministre des Finances, Monsieur Jean-Claude Juncker à la question parlementaire No 3064 du 9 janvier 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Monsieur le Député Aly Jaerling s’enquiert de l’incidence qu’est susceptible d’avoir au Luxembourg au niveau du commerce électronique, la décision du gouvernement britannique d’abaisser le taux normal de 17,5 à 15%....Ech well mei wessen


Fro vum 11.02.2009 un den Här Héichschoul- an Aarbechtsminister iwwer lëtzebuerger Fuerscher, déi am Ausland liewen a schaffen

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Héichschoul- an Aarbechtsminister weider ze leeden:

Seit jehir sinn Lëtzebuerger an d’Ausland gangen fir do ze studéieren, an eng ganz Rei vun hinnen sinn an der Fuerschung täteg ginn an gouwen unerkannt Kapazitéiten an hirem Beräich....Ech well mei wessen


Fro vum 11.02.2009 un den Här Emweltminister iwwer déi ökologesch Ausriichtung vun dem staatlechen Fuerpark

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Emweltsminister weider ze leeden:

De Lëtzebuerger Staat ass amgangen ze versichen op eng löblech Art a Weis d’Wirtschaftkris ofzewenden, an deem ën ënnert anerem Investementer an de Fuerparken vu privaten Persounen an och Geschäftspersounen fördere wëll....Ech well mei wessen


Fro vum 11.02.2009 un den Här Gesondheetsminister iwwer d'Entwécklung vu Gesondheetstechnologien zu Lëtzebuerg

Här President,

Esou wéi d'Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Ufro un den Här Gesondheetsminister weider ze leeden:

Seit dem 18. am Fréiléng 2007 huet d’Regierung de « Plan d’action Technologies de Santé » ulaafe gelooss.

Zielsetzung vun dësem Programm ass et eis Wirtschaft iwwer dee Wee ze diversifizéieren an nei Betriber op Lëtzebuerg ze bréngen, awer och bestehend Kompetenzen esouwuel an dëser Industrie wéi och an sengem Fuerschungsberäich zu Lëtzebuerg an de Prozess mat anzebannen....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Arbechtsminister op eng d‘Fro No 3092 vum 21.01.2009 iwwer d’Wirtschafts- Finanzkris

Wann den Här Deputéierten déi lescht Méint d’Aktualitéit verfollegt huet, muss e gemierkt hun, datt d’Regierung sech zanter dem Hierscht 2008 intensiv a konsequent em all déi Froe bekemmert déi an dëser esou parlamentarescher Ufor opgeworf ginn.

De Premierminister huet nach no der Tripartite läscht Wort gesoot, datt Lëtzebuerg zwar vun der Kris wäert duerchgereselt ginn, mee sech esou wäert opstellen datt et gestäerkt an d’Zäit no der Kris eragoe kann....Ech well mei wessenPages: << Prev 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next >>