Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Äentwert vum 30.04.2009 vum Här Gesondheetsminister a Minister vun der sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 17.03.2009 iwwer Qualitéitsinformatiounen waat d’Spideeler betrëfft.

Réponse du Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale à la question parlementaire no 3228 de Monsieur le député Aly Jaerling relative à l’évaluation de la qualité des prestations hospitalières.

La convention-cadre EHL-CNS conclue le 16 février 1996 prévoit le versement d’une prime annuelle aux hôpitaux remplissant des critères de qualité et de performance arrêtés par une commission paritaire EHL-CNS....Ech well mei wessen


Äentwert vum 24.04.2009 vum Här Justizminister op eng Fro vum 12.03.2009 iwwer d’Mesure vun der Regierung géigeniwwer den ëmmer méi heefegen Abrëch

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire No 3219 du 12 mars 2009 de l’honorable député Aly Jaerling

La Police grand-ducale fait un effort continu en matière de lutte contre les cambriolages, ce aussi bien par des actions répressives que par des actions préventives....Ech well mei wessen


Äentwert vum 25.04.2009 vum Här Justizminister op eng Fro vum 17.03.2009 iwwer D’Asetz vun der Polizei bei gréissere Konflikter Nuets tëschend Persounen

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre des la Justice, à la question parlementaire no 3234 du 17 mars 2009 de l’honorable député Aly Jaerling

La Police doit régulièrement intervenir, surtout pendant les nuits de week-end devant des établissements de nuits et réagir en dispositif renforcé....Ech well mei wessen


Äntwert vum Premier- a Staatsminister op d’parlamentaresch Ufro No 3192 vum 4. Mäerz 2009 vum Deputéierten Aly Jaerling

Den Här Jaerling stellt a senger parlamentarescher Ufro dem Här Staatsminister eng Rei Froen zur lëtzebuerger Sprooch :

1. Wéi steet d’Regierung derzou, datt d’UNESCO eis Sprooch als gefährd ugesäit ?
2. Gëtt d’lëtzebuerger Sprooch nach an dëser Legislatirperiod als Sprooch vun de Lëtzebueger an eiser Verfaassung verankert, an dat ouni verwässert Texter, sou wéi daat elo geplangt ass ?
3. Wéini gedenkt d’Regierung endlech bei den EU-Institutiounen anzewierke, an d’Bedëngungen ze erfëllen, fir datt d’Lëtzebuerger Sprooch am offizielle Listing vun den unerkannten europäesche Sproochen agedroe gëtt ?
4. Ass Lëtzebuergesch déi éischt Ëmgangssprooch an eisen Universitéitsdepartementer an eisen ëffentlechen Fuerschungsinstitutiounen ?
5. Wéi eng Roll kann d’Lëtzebuergesch als Sprooch spille fir d’Integratioun vun alle Matarbechter vun der nationaler Academia an der Fuerschungscommunautéit an engem vu lëtzebuergescher Aarbechtskultur geprägtem Emfeld ?
6. Wéi gesäit d’Regierung d’Thema Sprooch an eisen Institutiounen allgemeng ?
7. Wéi e Stellewert huet zu Lëtzebuerg an der Fuerschung d’Lëtzebuergesch géintiwwer dem Engleschen an dem Franzéisechen als Kommunikatiouns- a Publikatiounssprooch....Ech well mei wessen


Aentwert vum 23.04.2009 vum Här Finanzminister an dem Här Aarbechtsminister op d’parlamentaresch Ufro Nummer 3246 vum 24.03.2009 vum éirewäerten Deputéierten Aly Jaerling

De Problem vum Führerschein als Element vun Beschäftegungsfähegkeet vun Aarbechtslosen ass dem Aarbechts- a Beschäftegungsminister duerchaus bekannt.

De Ministère ass och amgaang, zesummen mat der ADEM, iwwer méiglech Léisungen nozedenken, woubei déi 3 Elementer aus dem Här Deputéierten senger Fro kënnen afléissen....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 3253 vum 25.03.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Tuberkulos a Krankheete vun den Otemweeër.

D’Tuberkulos ass eng ustiechend Krankheet, di duerch de sougenannte Kochbazillus veruursaacht gett.

Dës Krankheet ass weltwäit verbreet an zimlech heefeg ausserhalb Europa, USA a Kanda.

Hei zu Lëtzebuerg ass di Krankheet meldepflichteg....Ech well mei wessen


Äentwert vum 17.04.2009 Här Sportsminister op d’Fro No 3220 vum 15.03.2009 iwwer d’Sportsinfrastrukturen op der UNI Esch-Belval

Fir op dem honorablen Häer Jaerling séng Bedenken ze äntwerten, datt um Universitéitscampus keng Sportsinfrastrukture virgesi wäeren, wëll ech folgend Präzisioune ginn....Ech well mei wessen


Äentwert vum 16.04.2009 op eng Fro vum 09.03.2009 iwwer d’Generaliséierung vum „tiers payant“

Réponse du Ministre de la Santé et de Sécurité sociale à la question parlementaire No 3200 du 9 mars 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling

L’article 24 du Code de la sécurité sociale dispose qu’en règle générale, le mode de prise en charge est le système de remboursement des prestations dont l’avance des frais est faite par les assurés....Ech well mei wessen


Äentwert vum 14.04.2009 vun den Hären Ministeren vun der Wirtschaft an der Sozialer Sëcherheet op eng Fro vum 11.02.2009 iwwer nei Gesondheetstechnologien

Réponse commune de Monsieur le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur et de Monsieur le Ministre de la Santé à la question parlementaire no 3139 du 11 février 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling...Ech well mei wessen


Äntwert vum Gesondheets a Sozialminister op déi parlamentaresch Ufro No 3207 vum 10.03.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert en eventuellt Zouhuelen vu medezinesceh Behandlungen, déi op déi aktuell Kris zeréckzeféiere wieren

Den éierewäerten Deputéierte wëllt emol fir d’éischt wëssen, ob d’Gesondheetskees haut schon eng Erhéihung vum Konsum vu Psychopharmaka feststellt.

An de leschte Joren geet de Konsum vu Medikamenter, déi als « psycholeptiques » an als « psychoanaleptiques » aklasséiert sinn, stänneg an d’Luucht....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>