Aly Jaerling

Tel:
+352 621 151592

E-Mail:
jaly@pt.lu

Aëntwert vum 06.04.2009 vum Här Transportminister op eng Fro, firwaat nët och Leit déi hiren aalen Auto verkaafen, nët och Urecht op « d’prime à la casse » kréien !

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3187 de Monsieur le député Aly Jaerling

En réponse é la question parlementaire de l’honorable député, Monsieur Aly Jaerling, j’ai l’honneur de vous préciser qu’avec l’introduction de la prime à la casse, le gouvernement poursuit le double objectif de promouvoir davantage les voitures économes en carburant, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO2 mais aussi d’autres polluants tels que les oxydes d’azote et les particules fines, et d’appuyer le secteur économique concerné, lourdement affecté par les répercussions de la crise financière et économique....Ech well mei wessen


Äentwert vum 23.03.2009 op eng Dringlechkeetsfro vum 18.03.2009 iwwer d'Ausbezuele vum Krankegeld

Réponse commune du Ministre de la Santé et de Sécurité Sociale et du Ministre du Travail et de l’Emploi à la question parlementaire urgente No 3237 du 18 mars 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling.

La réponse à la question parlementaire nécessitant plus particulièrement la citation de textes de loi, nous osons espérer que l’honorable Député acceptera une réponse en langue française....Ech well mei wessen


Äentwert vum 23.03.2009 vum Här Justizminister op eng Fro iwwer d’Späicherung vun e-mail Donneeën

Réponse de Monsieur Luc Frieden, Ministre de la Justice, à la question parlementaire No 3082 du 18 janvier 2009 de l’honorable Député Aly Jaerling

Dem honorabelen Deputéierte séng Fro bezitt sech op d’Direktiv 2006/24/CE vum 15. März 2006 iwwer d’Späicherung vun de sougenannten Communikatiounsdonnéeën (« Directive 2006/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 sur la conservation de données générées ou traitées dans le cadre de la fourniture de service de communications électroniques accessibles au public ou de réseaux publics de communications, et modifiant la directive 22/58/CE »)....Ech well mei wessen


Äntwert vum Minister fir Kultur, Héichschoul a Fuerschung op d’parlamentaresch Ufro No 3140 vum 11.02.2009 vum Här Deputéierten Aly Jaerling iwwert d’Fuerscher zu Lëtzebuerg

Iwwert déi leschten 10-15 Joer sinn eng ganz Rei Lëtzebuerger Fuerscher aus dem Ausland zeréck op Lëtzebuerg komm.

Si koumen an den CRPen, a zanter Grënnung vun der Uni Lëtzebuerg, och verstäerkt bei der Uni ënner....Ech well mei wessen


Aentwert vum 17.03.2009 vum Här Emweltminister iwwer d’Emweltschutzmoossnahmen bei den Gefiirer vum öffentlechen Déngscht

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3138 de Monsieur le député Aly Jaerling

En réponse à la question parlementaire de l’honorable député, Aly Jaerling, j’ai l’honneur de vous confirmer que les aides financières pour la promotion des voitures à personnes à faibles émissions de CO2 sont en effet réservées aux personnes immatriculées au nom de l’Etat et des communes ne sont pas concernés par ce régime de subventions....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op d’Fro vum 09.01.2009 iwwer d’Koordinatioun vum öffentlechen Transport bei schlechte Wiederkonditiounen

Op déi éischt Fro vum Här Deputéierten Jaerling kann ech kloer mat neen äntwerten well geféierlech Wiedersituaiounen sech meeschtens kuurz ukennegen an och vu kuurzer Dauer sin.

An esou enge Fäll mussen demno och kuurzfristeg Décisiounen geholl gin....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Transportminister op eng Fro vum 09.01.2009 iwwert d’Auswirkungen vum Smog

Réponse du Ministre de l’Environnement à la question parlementaire No 3066 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Smog entsteet bei enger Inversiounslag wou déi iewescht Loftschicht méi waarm ass wéi déi drënner.

Déi émettéiert Loftverschmotzung kann dann nét méi entwäichen.

Si ass quasi ageschloss wéi ënnert enger Klack....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Gesondheetsminister op déi parlamentaresch Ufro No 3083 vum 18.01.2009 iwwert eventuell gesondheetlech Auswierkunge vun der Keeltperiod

Et gëtt wuel e Plang, dee bei lannger an extremer Hëtzt ausgeléist gëtt, mä esou e Plang huet sech bis elo nach net als néideg erwise fir Keeltperioden.

Der Direktioun vun der Santé sinn och keng opfälleg Virgäng matgedeelt ginn, déi konkret Aktiounen am Beräich vun der ëffentlecher Gesondheet néideg gemat hätten....Ech well mei wessen


Äentwert vum Här Finanzminister op eng Fro vum 09.01.2009 iwwer d’Konsequenzen vum Eroofsetzen vum TVA-Taux an England

Réponse du Premier Ministre, Ministre des Finances, Monsieur Jean-Claude Juncker à la question parlementaire No 3064 du 9 janvier 2009 de Monsieur le Député Aly Jaerling

Monsieur le Député Aly Jaerling s’enquiert de l’incidence qu’est susceptible d’avoir au Luxembourg au niveau du commerce électronique, la décision du gouvernement britannique d’abaisser le taux normal de 17,5 à 15%....Ech well mei wessen


Äntwert vum Här Arbechtsminister op eng d‘Fro No 3092 vum 21.01.2009 iwwer d’Wirtschafts- Finanzkris

Wann den Här Deputéierten déi lescht Méint d’Aktualitéit verfollegt huet, muss e gemierkt hun, datt d’Regierung sech zanter dem Hierscht 2008 intensiv a konsequent em all déi Froe bekemmert déi an dëser esou parlamentarescher Ufor opgeworf ginn.

De Premierminister huet nach no der Tripartite läscht Wort gesoot, datt Lëtzebuerg zwar vun der Kris wäert duerchgereselt ginn, mee sech esou wäert opstellen datt et gestäerkt an d’Zäit no der Kris eragoe kann....Ech well mei wessenPages: << Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next >>